Ostalo

Vlada izdala odločbo za koncesijo za rabo termalne vode za potrebe ogrevanje kopališča v Rimski Čardi

Vlada je na svoji minuli četrtkovi seji izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61 za potrebe ogrevanja in kopališča podeli družbi Rimska Čarda d.o.o., Moravske Toplice. Gre za novo koncesijo za rabo termalne vode, objekti za rabo vode še niso zgrajeni.
Zakon o vodah (ZV-1) določa, da se koncesija podeli na podlagi javnega razpisa. Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki je pristojno za vode, je izvedlo javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine iz Mt-2/61 za ogrevanje in potrebe kopališč.

Za namen izvedbe javnega razpisa je bila imenovana tri članska strokovna komisija, ki je po končanem javnem razpisu izvedla odpiranje ponudb. Strokovna komisija je ugotovila, da je na javni razpis prispela ena prijava, ki je pravočasna in popolna ter da vsebuje vsa v razpisu zahtevana dokazila. Strokovna komisija je izdala mnenje, v katerem ugotavlja, da družbi Rimska Čarda, družba za upravljanje geotermalnih virov, d.o.o., Moravske Toplice, izpolnjuje vse predpisane pogoje za podelitev koncesije.

Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena letna količina črpanja termalne vode iz vrtine Mt-2/61, je 113.530 kubičnih metrov na leto. Največji dovoljeni trenutni pretok termalne vode iz vrtine Mt-2/61 je 6,4 l/s. Območje koncesije obsega območje vrtine Mt-2/61 in zajema termalno vodo iz vodnega telesa podzemne vode Goričko(VTPodV_4018), in sicer iz tretjega vodonosnika – termalni vodonosniki v globljih terciarnih sedimentih in na predterciarni podlagi. Koncesija se torej ne nanaša na rabo termalne vode iz Mursko-zalskega bazena, kjer velja omejitev za dodatne količine rabe vode zaradi že sedaj visoke stopnje izkoriščanja termalne vode.

Koncesija se podeli za 30 let, koncesijsko obdobje pa začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, s katero koncedent in koncesionar podrobneje uredita medsebojna razmerja. Gre za novo koncesijo za rabo termalne vode, objekti za rabo vode še niso zgrajeni.