VIDEO: Podjetje Ocean Orhids je prejelo prvo pozitivno odločbo za sofinanciranje prve reinjekcijske vrtine v Sloveniji

Minister dr. Jože Podgoršek je danes obiskal podjetje Ocean Orhids, ki je prejelo prvo pozitivno odločbo za sofinanciranje prve reinjekcijske vrtine v Sloveniji. Uporaba geotermalne energije je izjemen energetski potencial, med drugim tudi v kmetijstvu, za ogrevanje proizvodnih prostorov, kamor spadajo tudi rastlinjaki. Minister dr. Jože Podgoršek je ob tej priložnosti izpostavil, da je potencial geotermalne energije v teh časih, ko se soočamo s podražitvami energentov, zelo velik. “Zato je tudi v kmetijstvu čas, da se na področjih, kjer je to mogoče, pogumno odločajo za tovrstne investicije.”
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je na podlagi Zakona o kmetijstvu ter Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin podjetju Ocean Orhids iz Dobrovnika izdala odločbo o pravici do sredstev v višini 2 milijona evrov, kar predstavlja 70% vrednosti projekta. Od tega znašajo upravičeni stroški za namen izdelave reinjekcijskih vrtin (stroški pripravljalnih del, površinskega sistema nad vrtino, vrtanja, testiranja in spremljanja stanja (monitoringa) vrtine, potrebne cevne opreme, potrebne električne in druge infrastrukture oz. opreme) ter stroški nadzora, izdelave dokumentacije in stroški storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti.

Uporaba geotermalne energije je izjemen energetski potencial, predvsem takrat, kadar se uporablja v kaskadah. Na primer za potrebe proizvodnje električne energije se lahko odvečna proizvedena toplota iz tega naslova uporabi za ogrevanje proizvodnih prostorov, kamor spadajo v kmetijstvu tudi rastlinjaki (za povečanje kmetijske proizvodnje zelenjave) in nenazadanje za ogrevanje daljinskih sistemov za ogrevanje stanovanj v večjih naseljih oziroma mestih.

V Sloveniji nekaj kmetijskih gospodarstev oziroma podjetij izkorišča geotermalno energijo za ogrevanje svojih proizvodnih prostorov – rastlinjakov. V tem procesu črpajo vodo iz vodonosnika in jo po uporabi vrnejo v okolje, v bližnji potok, kar predstavlja veliko obremenitev za okolje. Z namenom razbremenitve okolja na eni strani ter znižanja stroškov koncesnine uporabnikom geotermalne vode na drugi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z Ministrstvom za okolje in prostor doseglo dogovor o možnosti sofinanciranja reinjekcijskih vrtin, kar bo omogočalo uporabo geotermalne vode v zaprtem sistemu.

Geotermalna energija je še eden od premalo izkoriščanih energetskih virov. Izkoriščamo jo neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin. Izkoriščanje geotermalne energije je na območju Slovenije zaradi različne geološke sestave tal različno. Geotermalno najbogatejša so Panonska nižina, Krško-Brežiško polje, Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina, Slovenska Istra in območje zahodne Slovenije.