Ostalo

V naseljih Petišovci, Trimlini ter na Kapci bodo sledili posegi v vodovodno omrežje

Občina Lendava se bo že kmalu lotila investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja. Javni razpis je sicer odprt do sredine junija, kar pomeni, da bi se dela v naseljih Petišovci, Trimlini ter na Kapci lahko izvedla že letošnje poletje, končana pa bi morala biti do 15. novembra.
Občina Lendava se namerava še letošnje leto lotiti investicijskega vzdrževanja vodovoda v treh naseljih in sicer v Petišovcih (Rudarska ulica) v Trimlinih (navezava priključkov), ter na Kapci (kompletna obnova vodovoda). Predviden pričetek izvedbe del je takoj po sklenitvi pogodbe in uvedbi v delo (javno naročilo je odprto do 13.6.2023), dela pa mora izvajalec izvesti skladno s terminskim planom, to je najkasneje do 15.11.2023. V postopek oddaje naročila male vrednosti bodo vključena pogajanja.

V Rudarski ulici v Petišovcih bo opravljena zamenjava obstoječega vodovoda. Predviden vodovod se bo izvedel ob obstoječem vodovodu profila DN80, ki do izgradnje novega vodovoda ostane v funkciji. Predvidena je tudi izvedba novih vodovodnih priključkov – prevezav obstoječih hiš. Predvidena dolžina izvedbe sekundarnega voda je okrog 270 metrov, premera DN110.

V naselju Trimlini bo opravljena prevezava hišnih priključkov in sicer na poteku lokalne ceste LC 207461. Priključki se bodo zamenjali v dolžini okrog 650 metrov. S tem želi Občina Lendava prevezati priključke objektov iz starega vodovoda v naselju Trimlini, na vodovod, ki je bil zgrajen v letu 2015, profila DN110, saj se na starem omrežju, ki je bilo zgrajeno okrog leta 1970, pogosto pojavljajo okvare.

Povsem drugače bo na Kapci, kjer bo v treh ulicah zgrajen nov sekundarni vodovodni sistem. V naselju se bo ob Glavni, Šolski in Polanski ulici zaradi dotrajanosti in neustreznosti glede požarne varnosti izvedlo novo sekundarno vodovodno omrežje v dolžini 468,50 metrov ob obstoječih ceveh, ki se bodo po vzpostavitvi sistema opustile. Vodovodno omrežje se bo izvedlo iz PE alkaten cevi.