Sveže

Ukinili Urad župana in režijski obrat, saj je obstoj slednjih bil “nesmotrn”

Na včerajšnjem 2. zasedanju občinskega sveta občine Lendava so občinski svetniki soglasno podprli ukinitev Urada župana in režijskega obrata, saj je obstoj slednjih, kot je bilo moč prebrati v dokumentaciji, “nesmotrn.” Notranja organizacija bo s tem “nova in osvežena.”
Predlog novega odloka, ki je bil včeraj soglasno sprejet, temelji na novem, osveženem pristopu notranje organizacije občinske uprave, pri čemer se racionalneje oblikujejo štiri notranje organizacijske enote, ki smiselno zaokrožujejo celoten delokrog in pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti. Z odlokom se ukinja notranja organizacijska enota Urad župana, prav tako se ukinja režijski obrat, saj ima Občina Lendava za to delovno področje ustanovljeno javno podjetje (Eko-Park d.o.o.). Namesto Urada župana odlok predvideva Kabinet župana, ki ni notranja organizacijska enota, v katerem opravljajo delo v podporo županu javni uslužbenci, katerih delovna mesta so sistemizirana v notranjih organizacijskih enotah občinske uprave.

Delovanje občinske uprave bo s tem racionalnejše

Z odlokom so za vsako notranjo organizacijsko enoto podrobneje določena delovna področja oz. naloge in pristojnosti. Nova ureditev notranje organizacije ukinja organizacijske enote v sestavi, ki so predstavljale nesmotrno razdrobljenost delovnih področij. Zato predlog novega odloka tudi s tega vidika predstavlja podlago za racionalnejšo poslovanje občinske uprave. Predlog novega odloka prav tako ureja področje vodenja občinske uprave ter opredeljuje vodstvene uslužbence in razmerja med njimi, kakor tudi način dela ter odgovornosti preostalih javnih uslužbencev.

S tem bodo lahko zagotovili boljši servis občanom

Z novo notranjo organizacijo se sledi racionalizaciji poslovanja, s čimer se želi v občinski upravi zagotoviti učinkovitejše poslovanje, hitrejša odzivnost ter odprava motenj pri poslovanju. Na osnovi boljše notranje organizacije in medsebojnega sodelovanja lahko občinska uprava hitreje sledi svojemu poslanstvu in zagotavlja boljši servis občanom. Čim hitrejša veljavnost predlaganega odloka pa je podlaga za čim hitrejšo pripravo in sprejem Akta o sistemizaciji delovnih mest ter novih pogodb o zaposlitvi, s tem pa čim hitrejši pričetek opravljanja del in nalog javnih uslužbencev v skladu z namenom in cilji racionalne in učinkovite občinske uprave. V tem primeru gre dejansko za notranjo organizacijo občinske uprave, katere predstojnik je župan, ki usmerja in nadzira delo občinske uprave, vodi pa jo direktor občinske uprave.