Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

To so nagrajenci oz. dobitniki občinskih priznanj Občine Lendava v letu 2019

Na včerajšnji osmi redni seji občinskega sveta Občine Lendava so prisotni občinski svetniki soglasno sprejeli predlog sklepa o nagrajencih oz. dobitnikih občinskih priznanj Občine Lendava v letu 2019. Občina bo tako podelila štiri priznanja za letošnje leto.
Na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih Občine Lendava, je Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja dne 12.7.2019 objavila Razpis za podelitev priznanj Občine Lendava za leto 2019, ki se podeljujejo zaslužnim posameznikom, podjetjem, krajevnim skupnostim, društvom in drugim organizacijam za njihove dosežke v gospodarstvu, kulturi, znanosti, ekologiji, športu, vzgoji in izobraževanju, na humanitarnem področju ter na drugih družbeno pomembnih področjih. Občinski svet je predlog sklepa soglasno sprejel, Občina pa bo letos podelila štiri nagrade oz. priznanja.

Komisija je prejela sedem predlogov za podelitev občinskih priznanj. Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja je na svoji 4. seji dne 11.9.2019 na podlagi Kriterijev in meril za podelitev priznanj in nagrad Občine Lendava ocenila prejete predloge ter pri tem sklenila predlagati Občinskemu svetu Občine Lendava, da se ob prazniku občine – 28. oktobru 2019 podelijo naslednja občinska priznanja:

Priznanje Občine Lendava bo podeljeno: Benu Misji, lendavčanu, športniku po duši in srcu

Priznanje bo Misja prejel za izjemne uspehe na področju športa, v letošnjem letu za doseženo zmago na evropskem klubskem prvenstvu v taekwondoju, ki je njegova druga zmaga zapored v tej panogi in v takem obsegu, tako da lahko rečemo, da je 8. avgusta 2019 Beno Misja spisal zgodovino, s tem pa ime Lendave uspešno ponesel izven naših meja v evropske okvire. (Predlagatelj: Mestna skupnost Lendava)

Plaketo Občine Lendava bo prejela Glasbena šola Lendava, ob 60. obletnici delovanja

Plaketo bo Glasbena šola prejela za 60. obletnico šole in njeno aktivno vpetost v okolje, za njene rezultate in za kakovost njenega delovanja, za naraščajoče število vpisanih učencev, za širitev programov, za kvalitetno pedagoško delo, za tekmovalne uspehe in za izredne dosežke nekaterih učencev, za sodelovanje z drugimi zavodi in ustanovami v našem kraju in okolici, za povezovanje z drugimi glasbenimi šolami, za uspešno organizacijo koncertov in revij, za promocijo občine, ki jo vzporedno z svojimi uspehi izvajajo, za vzpodbude, ki jo strokovni delavci šole nudijo nadarjenim učencem ter za odprtost za novosti in potrebe občine, kakor tudi za aktivno vključevanje v kulturno dogajanje v Lendavi. (Predlagatelj: Aleksandra Kozak)

Plaketo Občine Lendava bo prejela Ljudska univerza Lendava, ob 60. obletnici delovanja

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava, je javni zavod, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava ), prvi vpis v sodni register pa je zabeležen 22.12.1959, in sicer je bil zavod za izobraževanje odraslih in mladine takrat vpisan vanj kot Delavska univerza Lendava. V 60-letih delovanja se je zavod preoblikoval v sodobno izobraževalno središče, ki nudi občanom občin na območju UE Lendava različne možnosti pridobivanja tako formalnih kot neformalnih znanj. Dejavnost zajema bogato ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle in mladino v obliki zanimivih in privlačnih programov učenja in usposabljanja s kakovostnimi mentorji in predavatelji. Vse oblike izobraževanja potekajo v prijetnem in sodobno opremljenem učnem okolju in ob pomoči prijaznih usposobljenih svetovalcev. Svojo strokovnost in kakovost že vrsto let potrjujejo z vključenostjo in aktivnim sodelovanjem v lokalnih partnerskih, nacionalnih ter mednarodnih projektih na področju izobraževanja. (Predlagatelj: Župan Janez Magyar)

Za najlepše urejeno naselje v občini je bilo imenovano naselje Dolga vas

Dolga vas bo takšen naziv prejela zaradi opaznega napredka pri urejenosti in prepoznavnosti naselja in s tem za nadaljnjo vzpodbudo krajevni skupnosti, aktivnim krajanom in društvom za napredek in aktivnosti na področju urejanja skupnih prostorov, objektov in prireditev v naselju, kar bo povečalo prepoznavnost in izboljšalo celostno podobo kraja, ki s tem dviguje tudi prepoznavnost in privlačnost občine kot celote. (Predlagatelj: Komisija za izvedbo postopka ocenjevanja najlepše urejenega naselja v Občini Lendava)