Sveže

Tako je poslovalo pomursko gospodarstvo v letu 2021

V sodelovanju z Ajpes, izpostavo Murska Sobota, ki je na podlagi zbranih letnih poročil za leto 2021, pripravil letno “Informacijo o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v pomurski regiji v letu 2021”, so pri Pomurski gospodarski zbornici pripravili poročilo in komentar o poslovanju pomurskega gospodarstva v letu 2021.
V pomurski regiji je v letu 2021 poslovalo 1.828 gospodarskih družb, te so povečale obseg premoženja za 9 odstotkov in izkazale 118 mio evrov neto čistega dobička. Ustvarile so za 16 odstotkov višji obseg skupnih prihodkov. Tudi obseg prodaje na tujih trgih se je povečal za 13 odstotkov. Na domačem trgu so podjetja ustvarila 59,1 odstotkov vseh čistih prihodkov, na trgu EU 33,4 odstotkov in na trgu izven EU le 4,5 odstotka. Ugoden trend deleža kapitala v sestavi obveznosti do virov sredstev se nadaljuje in je znašal 51,1 odstotka in ostaja na ravni nad eno milijardo evrov, kar pomeni, da se podjetja vse bolj zanašajo na lastna sredstva.

Pomurska regija je tako med dvanajstimi statističnimi regijami s 180.323 evri prihodkov na zaposlenega na 9. mestu

Po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega 42.577 evrov so pomurske družbe med statističnimi regijami kljub dobri rasti na predzadnjem mestu, po bruto izplačani plači na zaposlenega, ki je znašala 1.719 evrov in se je povečala za 7 odstotkov, pa na 10 mestu. Neuspešno je poslovno leto zaključilo 497 družb, ki so izkazale čisto izgubo v višini 18.946 tisoč evrov in ta se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšala za 10 odstotkov. Družbe z izgubo so zaposlovale le 1.513 delavcev, kar predstavlja 8,9 odstotkov vseh zaposlenih v pomurskih družbah. 529 gospodarskih družb v regiji iz ustvarjene dodane vrednosti niso bile zmožne pokriti plač in stroškov amortizacije. V teh podjetjih je zaposlenih 1.595 delavcev.

Poslovni rezultat še vedno krojijo velike družbe

Podatki kažejo, da je poslovni rezultat še vedno zelo odvisen od velikih družb, ki so ustvarile 39 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje, zaposlovale so 23,2 odstotkov vseh zaposlenih v regiji ter ustvarile za 41,1 odstotkov celotnega neto čistega dobička. Največji delež zaposlenih 31,1 odstotka pa so imele srednje velike družbe. Najvišji neto čisti dobiček je bil dosežen pri družbah v občini Murska Sobota v višini 38.435 mio evrov.

Pomurske družbe imajo že tradicionalno nekaj let zapovrstjo ugodnejše kazalnike donosnosti, kot so ti v republiki. Na 100 evrov kapitala se je ustvarilo 60 evrov neto dodane vrednosti (v republiki 48 evrov) in na 100 evrov sredstev 31 evrov neto dodane vrednosti (v republiki 24 evrov). Še vedno pa je kljub vidnemu zmanjševanju zaostanka zaznati trend zaostajanja pri temeljnih kazalnikih produktivnosti.

Nižji dohodki

Tako po kazalnikih produktivnosti družbe v Pomurju še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem pri prihodkih na zaposlenega za 21,7 odstotka, pri neto dodani vrednosti na zaposlenega za 19,8 odstotka in pri bruto plači na zaposlenega za 9,6 odstotka. Povprečna Neto dodana vrednost na zaposlenega v pomurskem gospodarstvu je v letu 2021 znašala 42.577 evrov (republiško povprečje 53.057 evrov). Delavcem v gospodarskih družbah so bile izplačane povprečne bruto plače v višini 1.719 evrov (v republiki 1.901 evrov). Družbe so povečale tudi obseg kapitala za 8 odstotkov. Ob koncu leta so imele na vsakih 100 evrov kapitala 86,1 evrov dolgov.

Gledano v republiškem merilu so pomurske družbe, ki predstavljajo 2,6 odstotka vseh družb v Sloveniji, v letu 2021 zaposlovale 3,3 odstotka vseh zaposlenih ter ustvarile za 2,6 odstotkov vseh prihodkov v Sloveniji. V Pomurju je v letu 2021 poleg gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov poslovalo še 29 zadrug s 107 zaposlenimi, ki so poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom v višini 216 tisoč evrov. V Pomurju so v letu 2021 pozitivno poslovali tudi samostojni podjetniki. Ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 19 mio evrov. Največ neto podjetnikovega dohodka in skupnih prihodkov so ugotovili podjetniki s področja gradbeništva. Najvišji neto podjetnikov dohodek je bil dosežen v občini Murska Sobota 4,1 mio evrov. Število zaposlenih pri podjetnikih se je za malenkost zmanjšalo. V povprečju je delavec, zaposlen pri podjetnikih v Pomurju, mesečno prejel 1.241 evrov bruto plače, kar je za 478 evrov manj od zaposlenega v pomurskih gospodarskih družbah.