Ostalo

Svet zavoda murskosoboške splošne bolnišnice potrdil letno poročilo. Ta je poslovala s primanjkljajem

Na predvčerajšnji redni seji sveta zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota so člani sveta zavoda sprejeli letno poročilo za minulo leto in obravnavali poslovni rezultat bolnišnice, ki je poslovala s primanjkljajem v višini 997.243 evrov, kar je manj od načrtovanega v višini 1.221.000 evrov. Rezultat je posledica nizkih cen zdravstvenih storitev, porasta stroškov dela zaradi sistemskih sprememb in nerealizacije programa akutne bolnišnične obravnave. Vodstvo soboške bolnišnice poslovno leto 2018 ocenjuje kot sorazmerno uspešno, saj je bila večina letnih ciljev doseženih, nekateri tudi preseženi.
Soboška bolnišnica je v lanskem letu ustvarila 54.017.519 evrov prihodkov in 55.014.762 evrov odhodkov in poslovala s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 997.243 evrov, kar pomeni 1,8 odstotka primanjkljaja, ki ga bodo poskušali pokrivati s pozitivnim poslovanjem v naslednjih letih. Glavni razlogi za negativno poslovanje so nizke cene zdravstvenih storitev, porast stroškov dela zaradi sistemskih sprememb (povečanje iz naslova napredovanj, aneks k posebnemu tarifnemu delu za zdravnike, aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva za zaposlene v zdravstveni negi, odprava plačnih anomalij skupine J) in nerealiziran program akutne bolnišnične obravnave zaradi normativov, ki so zmanjšali obremenitve zdravnikov v primerjavi s preteklimi leti. Vzrok za nerealiziran program akutne bolnišnične obravnave pa je tudi v večjih potrebah bolnikov po izolacijah, ki zmanjšujejo posteljne kapacitete bolnišnice.

Poslovanje bolnišnice v letu 2018 je bilo v primerjavi z letom 2017 uspešnejše, saj je bila izguba manjša v primerjavi z letom 2017 za 1.392.261 evrov, v kolikor niso upoštevana v letu 2017 pridobljena sredstva iz naslova interventnega zakona v višini 1,5 mio evrov. Prihodki so bili v letu 2018 višji za 4,09 odstotkov v primerjavi z letom 2017 in za 2,9 odstotka višji v primerjavi s planom, odhodki v letu 2018 pa so bili višji za 4,7 odstotkov v primerjavi z letom 2017 in 2,4 odstotka višji v primerjavi s planiranimi.

Bolnišnica je v letu 2018 izvajala sanacijske ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Učinki sanacijskih ukrepov za leto 2018 so bili načrtovani v višini 345.400 evrov, doseženi pa v višini 383.267 evrov, kar je 11 odstotkov več od načrtovanih.

Soboška bolnišnica je še zmeraj eden največjih delodajalcev v Pomurju in je konec lanskega leta imela največje število zaposlenih v zadnjih petih letih (1.084), kar je 13 več kot leta 2017.

Za leto 2019 načrtujejo uravnoteženo poslovanje, v ta namen bo pripravljena posodobitev sanacijskega programa. Ob vsem navedenem pa na prvem mestu ostaja skrb za paciente in njihovo strokovno in kakovostno obravnavo.