Ostalo

Svet Splošne bolnišnice Murska Sobota sprejel program dela in finančni načrt za leto 2021

Sveta zavoda Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota je na včerajšnji seji sprejel letošnji program dela in finančni načrt. V njem je tudi ambiciozen načrt naložb v skupni vrednosti nekaj manj kot 8,7 milijona evrov.
Ministrstvo za zdravje bo za naložbe prispevalo slabih 5 milijonov evrov, preostalo bodo sredstva bolnišnice iz naslova amortizacije. Med večjimi vlaganji bosta obnova dializnega oddelka in kleti internega oddelka. Bolnišnica v letu 2021 načrtuje skupni prihodek dobrih 74,6 milijona evrov, pri čemer je vračunanih tudi 7,8 milijona evrov covidnega dodatka; prihodki iz osnovne dejavnosti bodo tako dobrih 66,8 milijona evrov. Del tega denarja boo namenjen razvojnim ambicijam – prenovi dializnega oddelka, obnovi kletnih prostorov internega oddelka ter prenovi in razširitvi negovalnega oddelka.

Število zaposlenih, predvsem iz medicinske stroke, se bo povečalo za 17 sodelavcev, v okvir štipendijske politike, kjer smo do zdaj štipendirali samo zdravnike, smo vključili tudi medicinske sestre. V letošnjem letu bomo opravili več operacij in več dela v specialističnih ambulantah kot lani, ko zaradi covidnih bolnikov tega nismo mogli opravljati v zadovoljivi meri. Vodstvo bolnišnice se zavezuje da do 30. 9. 2021 zmanjša število čakajočih nad dopustno čakalno dobo iz časa epidemije. Zelo pomembno je tudi, da smo pridobili dodatni program paliativne oskrbe bolnikov, ki ob koncu življenja potrebujejo ustrezno medicinsko oskrbo. Načrt hospitalne dejavnosti za leto 2021 ostaja na lanski ravni, program neakutne bolnišnične obravnave ki zajema pobolnišnično zdravljenje in zdravstveno nego, je nekoliko manjši kot lani, v specialistični ambulantni dejavnosti pa načrtujemo povečanje za 15,7 odstotka glede na leto 2020.

Prihodki v letu 2020 so bili skupaj s covidnimi dodatki 73,5 milijona evrov, v letu 2019 pa 58,1 milijona evrov. Svet zavoda je med drugim sprejel usmeritev Ministrstva za zdravje, da bo na vsaki seji razpravljal tudi o področju kakovosti in razvoju v bolnišnici, kar je tudi strateški cilj ministrstva in vlade.