Ostalo

Sprejeli pobudo za sklenitev sodelovanja med slovensko in madžarsko vlado pri razvoju na obeh straneh slovensko-madžarske meje

Vlada Republike Slovenije je včeraj, na svoji 11. redni seji je sprejela Pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje. Za podpis sporazuma bo pooblaščen predsednik Vlade Republike Slovenije, Janez Janša.
Razlog za sklenitev sporazuma je enakopraven gospodarski in infrastrukturni razvoj narodnostno mešanih območij na obeh straneh slovensko–madžarske meje, ki bo omogočal odpravljanje razvojnih zaostankov, krepil sposobnost enakomernega črpanja sredstev EZTS Muraba s strani obeh narodnih skupnosti ter njun nadaljnji socialno ekonomski ter splošni družbeni razvoj ob upoštevanju vseh vidikov razvoja narodnostne skupnosti na narodnostno mešanih območjih na obeh straneh meje.

Sporazum dopolnjuje dosedanje sodelovanje med državama za dosego ciljev obstoječega Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji na način, ki zavezuje obe državi k:

  • sodelovanju z EZTS Muraba pri pripravi Strategije in večletnega Razvojnega programa namenjenega razvoju narodnostno mešanega obmejnega območja, v okviru katerih bodo določeni cilji programa, določeni ukrepi in časovni načrt oziroma dinamika financiranja;
  • medsebojni uskladitvi vsebine, ukrepov in časovnega načrta ter določitev načina spremljanja Razvojnega programa;
  • enakemu finančnemu prispevku obeh držav v namenski račun EZTS Muraba za izvedbo Razvojnega programa, in sicer vsaka stran v vrednosti največ 25 mio EUR v obročnih vplačilih;
  • imenovanju dveh članov vsake države v programski odbor EZTS Muraba za programsko obdobje, ki bosta aktivno sodelovala pri oblikovanju Razvojnega programa in spremljala njegovo izvajanje;
  • o izvajanju Razvojnega programa EZTS Muraba letno poroča obema vladama