SvežeIz občinskega sveta Občine Lendava

Romska problematika: Občina Lendava dobila kakovostni Akcijski načrt

Občinski svetniki Občine Lendava so na svoji minuli redni seji potrdili Akcijski načrt Občine Lendava za vključevanje pripadnikov romske skupnosti na območju občine Lendava v širšo družbeno skupnost za obdobje 2021 – 2030. Po pregledu gre za precej kakovosten, natančen in dodelan dokument, avtoric Nataše Horvat, Rahele Hojnik Kelenc in Laure Kovač, ki se z romsko problematiko ukvarjajo že več let.
Občinski svet Občine Lendava je sprejel predlog Akcijskega načrta Občine Lendava za vključevanje pripadnikov romske skupnosti na območju občine Lendava v širšo družbeno skupnost za obdobje 2021 – 2030. Pravna osnova za urejanje položaja romske skupnosti in zakonsko ureditev posebnih pravic Romov v Sloveniji je 65. člen Ustave RS, kjer je zapisano, da se položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določa z zakonom.

Namen zakonodajalca leta 2007, ko je bil sprejet Zakon o romski skupnosti v RS (ZRomS-1), je bil, da se romski skupnosti kot manjšinski skupnosti v Sloveniji, poleg pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem državljanom Republike Slovenije, podelijo posebne pravice, ki ji bodo omogočale ohranjanje in razvijanje kulture, jezika in etičnih posebnosti ter sodelovanje tako na lokalni kot državni ravni.

Na pobudo Urada RS za narodnosti in Komisije za spremljanje romske problematike v občini Lendava, je bil s strani predstavnice romske skupnosti, Nataše Horvat ter soavtoric Rahele Hojnik Kelenc in Laure Kovač, izdelan Akcijski načrt Občine Lendava za vključevanje pripadnikov romske skupnosti na območju občine Lendava v širšo družbeno skupnost za obdobje 2021 -2030. Namen akcijskega načrta je nadgradnja rezultatov, ki so bili v zadnjih letih doseženi na področju vključevanja pripadnikov romske skupnosti v širšo družbeno skupnost in opolnomočenju le teh. “Čeprav občinska uprava na tem področju področno že izvaja posamične ukrepe, tovrstni dokument za Občino Lendava do sedaj še ni bil pripravljen oziroma sprejet,” so sporočili.

Predlog akcijskega načrta predstavlja oris področij, ki potrebujejo določene spremembe in ki bi prispevala k izboljšavi oziroma razvoju določenih področij, s tem pa do večje vključenosti pripadnikov romske skupnosti v vsakodnevno delo in življenje lokalne skupnosti ter družbe v širšem pomenu. Občina Lendava je tako postala ena izmed redkih občin, ki imajo izdelan in sprejet poseben podrobni področni program za vključevanje pripadnikov romske skupnosti v širšo družbeno skupnost.

Akcijski načrt predstavlja osnovo za nadaljnje kratkoročne in dolgoročne ukrepe za izboljšanje položaja romske  skupnosti v občini Lendava, v realizacijo katerega so vključene vse pristojne institucije, ki delujejo na področju romske tematike. Za čim uspešnejšo uresničitev ciljev bo skrbel multidisciplinarni tim, ki bo spremljal izvajanje akcijskega načrta in vrednotenje napredka ter v primeru kriznih situacij tudi intervencijsko ukrepal.

Člani multidisciplinarnega tima so naslednji posamezniki in predstavniki naslednjih institucij:
– romska svetnica Nataša Horvat,
– predstavnica mladih Romov Laura Kovač,
– predstavnica Občine Lendava Tatjana Györköš Litrop, Rozina Nemec
– predstavnica Centra za socialno delo Pomurje, pristojne Enote Lendava, Mateja Pamič,
– predstavnik Policijske postaje Lendava Robert Gabor,
– predstavnik KS Dolga vas Borut Bači,
– predstavnica Vrtca Lendava Sabina Horvat,
– predstavnica DOŠ I Lendava Nataša Kotnjek Stančin,
– predstavnica DOŠ II Lendava Roberta Turk,
– predstavnica DOŠ Genterovci Valerija Šebjanič,
– predstavnica DSŠ Lendava Silvija Hajdinjak Prendl,
– predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje, UD Lendava, Danijel Pukl,
– predstavnica Ljudske univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc in
– predstavnica Zdravstvenega doma Lendava Saša Vučko.