Sveže

Računsko sodišče za financiranje volilne kampanje Ferenca Horvátha izreklo mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Ferenca Horvátha, kandidata za poslanca madžarske narodne skupnosti na volitvah poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2022, ki jo je organiziral Teodor Varga. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti poslovanja in pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.
Organizator volilne kampanje je v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZVRK odgovoren za zakonitost izvajanja volilne kampanje. Organizator volilne kampanje Ferenca Horvátha, kandidata za poslanca madžarske narodne skupnosti na volitvah poslancev v državni zbor v letu 2022, je bil Teodor Varga. Organizator volilne kampanje je moral najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma pred prvo finančno transakcijo, namenjeno volilni kampanji, odpreti poseben transakcijski račun za volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun).

Vsa finančna sredstva, ki jih je organizator namenil ali dobil od drugih fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, je moral zbrati na posebnem računu. Vse stroške volilne kampanje je organizator volilne kampanje moral poravnavati izključno s tega računa. Posebni račun je organizator volilne kampanje moral zapreti najkasneje v 4 mesecih po dnevu glasovanja, to je do vključno 24.8.2022. Organizator volilne kampanje je moral najkasneje v 15 dneh od dneva zaprtja posebnega računa Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje.

Pri preveritvi, ali je organizator pravočasno odprl in zaprl posebni račun, je bilo ugotovljeno, da je bil posebni račun odprt in zaprt pravočasno, vendar posebnega računa ni odprl in zaprl organizator volilne kampanje, temveč je to storil Ferenc Horváth. Navedeno ravnanje ni v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZVRK, ki določa, da mora posebni račun odpreti in zapreti organizator volilne kampanje.

Pri preveritvi, ali je organizator volilne kampanje na AJPES pravočasno predložil poročilo o financiranju volilne kampanje, so ugotovili, da je bilo poročilo o financiranju volilne kampanje na AJPES oddano pravočasno, ni pa ga predložil organizator volilne kampanje. Navedeno ravnanje ni v skladu s prvim odstavkom 18. člena ZVRK, ki določa, da mora organizator volilne kampanje poročilo o financiranju volilne kampanje na AJPES oddati najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega računa. Teodor Varga je pisno potrdil, da je bil organizator volilne kampanje za kandidata Ferenca Horvátha in da je navedba Ferenca Horvátha v poročilu o financiranju volilne kampanje zgolj tiskarski škrat oziroma napaka.

S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev za volilno kampanjo in pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev v poročilu o financiranju volilne kampanje so ugotovili, da niso bila pravilno porabljena sredstva za volilno kampanjo, ker so bili s posebnega računa poravnani stroški pogostitve v znesku 200 EUR, ki ne sodijo med stroške volilne kampanje, saj so nastali po obdobju volilne kampanje. Računsko sodišče je Teodorju Vargi izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, ker so bili med porabljenimi sredstvi izkazani stroški v znesku 200 EUR, ki niso stroški volilne kampanje.