Ostalo

Publicist in prevajalec, Peter Kuhar, župana opozarja na kršenje ustave in statuta občine

Peter Kuhar, publicist in prevajalec, sedaj začasno živeč na Češkem, je lendavskemu županu Balažku in občinskim svetnikom poslal pismo, v katerem jih opozarja na kršenje ustave, predpisov in občinskega statuta. Pismo smo prejeli tudi v naše uredništvo, nanj pa so nas opozorili tudi nekateri občinski svetniki.

Ker pismo ni stališče uredniške politike spletnega portala, pismo objavljamo v celoti takšno, kot smo ga prejeli:

“Opažam, da se pri vas dogaja čedalje pogostejše kršenje določil o dvojezičnosti. Z neupoštevanjem dvojezičnosti prireditelj oz. kdorkoli in kadarkoli izvaja državljansko, narodnostno, jezikovno in kulturno segregacijo določene skupine državljanov RS. Zato se na vas in na občinski svet obračam z javnimi vprašanji in odprtim pismom:

– Kakšen je odnos vašega županskega urada, občinskega sveta in vaš osebni odnos do doslednega uveljavljanja dvojezičnosti na ozemlju občine Lendava in do kršenja teh določil?
– Kaj boste ukrenili v primerih, ker in kadar do kršenja dvojezičnosti prihaja?
– Kaj boste ukrenili, da se bo vsaj v prihodnje dosledno in vedno upoštevala dvojezičnost na dvojezičnem območju občine Lendava?

Primere neupoštevanja dvojezičnosti je potrebno odkrivati, preučiti, ustrezno ukrepati in v prihodnje doseči, da se ne bo dogajala niti prikrita niti direktna narodnostna in jezikovna segregacija. Vsem tistim, ki bodisi slovenščine bodisi madžarščine ne obvladajo, nekateri prireditelji evidentno kratijo pravice do razumevanja in rabe slovenskega ali madžarskega jezika na dvojezičnem ozemlju RS.

Gre torej za bolj ali manj neposredno preprečevanje soudeležbe  in zapiranje vrat določeni skupini davkoplačevalcev, saj vsi kot državljani RS prispevamo k uveljavljanju zakonitih pravic vseh prebivalcev RS, tudi vaše občine, ne glede na narodnost. Torej prispevamo tudi k delovanju narodnostnih institucij Madžarov v RS, itd. Te pravice in dolžnosti so zapisane ne le v Ustavi RS, pač pa tudi v pripadajoči zakonodaji in ne nazadnje celo v Statutu občine Lendava (Številka: 032-0103/2010, Lendava, 24. december 2013). Pod citiranim Statutom v slovenskem jeziku ste podpisani vi, z veseljem opažam, da je funkcija navedena v obeh jezikih. In sicer takole:
mag. Anton BALAŽEK, Župan – Polgármester.

Naj vas spomnim samo na naslednji člen Statuta občine Lendava, ki določa uporabo obeh jezikov, uradnih na narodnostno mešanem območju:
72. člen – Na narodnostno mešanem območju se zbori občanov, javne manifestacije, zborovanja in vse ostale prireditve izvajajo v slovenskem in madžarskem jeziku.

Po tem členu možnost uporabe samo enega (madžarskega)  ali drugega (slovenskega) jezika ni dana ali predvidena. Enakopravnost obeh jezikov je določena vse od Ustave RS naprej.

Tokrat bi rad opozoril le na prireditve v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi,  konkretno na dogodek v petek, 21. oktobra 2016, ob 18. uri.
http://www1.kkl.si/kulturni-center/vsebina-spored/SI_spored.php

Sklicujem se na vabilo, ki se nanaša na spominsko svečanost ob 60. obletnici osvobodilnega boja in madžarske revolucije 1956, s koncertom glasbene skupine Misztrál iz Budimpešte.
Na prireditev vabita Generalni konzulat Madžarske in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Na koncu dvojezičnega vabila piše tudi:
A rendezvény magyar nyelven zajlik.
In: Prireditev bo potekala v madžarskem jeziku.

Skratka, napoved prireditve je resda objavljena v obeh jezikih, vendar na koncu brez pojasnila in morda opravičila,  zakaj da bo prireditev samo v madžarskem jeziku. Ne nazadnje je prireditev na dvojezičnem ozemlju RS, dogajanje na Madžarskem leta 1956 pa je imelo odmev tudi pri nas, v Sloveniji.

Sprašujem vas in občinski svet še naslednje:
1. Kako je možno, da je tako pomembna prireditev samo v enem jeziku?
2. Ali po vašem mnenju prireditelji – Generalni konzulat Madžarske in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, ne nazadnje tudi Kulturni center Lendava – z neupoštevanjem slovenskega jezika ne kršijo po vrsti vseh pripadajočih in veljavnih predpisov o rabi jezikov na dvojezičnem ozemlju v RS, od Ustave RS do vključno Statuta občine Lendava?
3. Ali se vam ne zdi, da so s takim ravnanjem, kot je neupoštevanje dvojezičnosti,  kratene pravice določene skupine državljanov RS,  ne le tistih z lendavskega območja, kjer je dvojezičnost uzakonjena in v njej živijo državljani madžarske in slovenske narodnosti?

Res je, da se lahko na območju občine Lendava vsaj pričakuje, da državljani slovenske narodnosti vsaj razumejo madžarsko. Toda določila o dvojezičnosti nikakor ne prejudicirajo (ne zahtevajo) razumevanja hkrati obeh uradnih jezikov na splošno, bodisi slovenskega bodisi madžarskega jezika. Obvladanje obeh teh jezikov je nedvomna prednost, pa tudi pogoj za vse javne ustanove ter za vse osebe v javnih službah in funkcijah, da obvladajo in uporabljajo oba jezika, od česar izvira npr. tudi pravica do t.i. dvojezičnega dodatka.

Zagotovo so, menim, z neupoštevanjem dvojezičnosti kršene pravice tistih državljanov RS, ki živijo znotraj dvojezičnega območja, pa tudi pravice tistih zunaj njega, če so slovenske narodnosti, ne razumejo madžarsko in bi se radi udeleževali tudi prireditev, ki so namenjene predvsem madžarsko govorečim državljanom.

Ne sme se dogajati zapostavljanje prebivalcev v vaši občini, ne tistih, ki so madžarske narodnosti in ne tistih, ki niso madžarske narodnosti ali ne razumejo madžarsko ali slovensko v zadostni meri ali celo niso z dvojezičnega območja (in so slovenske narodnosti), pa bi si prireditve na dvojezičnem ozemlju radi ogledali.

Delovanje glasbene skupine Misztrál poznam in vem, da je njihov koncert navadno komentiran, se pravi voden, in to v madžarščini, zato zunaj Madžarske tudi prevajana v krajevni uradni jezik, ki je v Lendavi tudi slovenščina. Poleg tega predvidevam, da bo na slovesnosti kdo od visokih gostov spregovoril. Prepričan sem, da bi prireditev želeli obiskati tudi Slovenci, nevešči madžarščine, da o eventualnih predstavnikih kulturnega, političnega in javnega življenja ne govorim posebej.

Opravičujem se, ker sem v pričujočem dopisu uporabil samo slovenski jezik.

Pričakujem vaš odgovor. Prosim tudi, da me urad župana oz. pristojna služba obvesti o prejemu mojega odprtega pisma in vas lepo pozdravljam.

Peter Kuhar”

Za komentar smo zaprosili tudi Ferenca Horvátha, najvišjega predstavnika tukajšnjih Madžarov. Odgovor in komentar nam je obljubil v sredo.