Sveže

Prizidek k DOŠ I Lendava: Strošek Občine se bo povečal

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 16. seji dne 16.12.2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2021, katerega obvezna priloga je tudi Načrt razvojnih programov (NRP) za 4-letno obdobje. Država bo projekt prizidka pri DOŠ I Lendava financirala v veliki večini, a se bo strošek Občine povečal. O tem bodo sicer odločali tudi občinski svetniki na dopisni seji, ki se bo odvila danes.
V času izvrševanja proračuna je nastala sprememba investicijske vrednosti, virov financiranja in dinamika izvedbe projekta “Izgradnja prizidka k DOŠ I Lendava.” Na podlagi prejetega sklepa o sofinanciranju s strani ministrstva in izvedbe javnih naročil za izbiro izvajalcev del (gradnja, nadzor, oprema) se strošek občine povečuje za vrednost DDV (ki po javnem razpisu ni upravičen strošek projekta), povečuje pa se tudi skupna višina vrednosti projekta za 63.031 evrov ter dinamika izvedbe projekta, ki posega tudi v leto 2022. Celotna vrednost projekta je tako ovrednotena na 1.563.031 evrov z DDV.

Prav zaradi navedenih pojasnil in potrebnih uskladitev Občina občinskemu svetu predlaga, da potrdi predlog župana po spremembi NRP — 3. sprememba. Občinski svetniki bodo o tem glasovali na dopisni seji, ki se bo odvila danes. Vse ostale postavke v NRP Občine Lendava za obdobje 2021-2024 ostanejo nespremenjene. Da bi Občina Lendava lahko nadaljevala postopke in uspešno počrpala sofinancerska sredstva države, je potrebno uskladiti NRP in pridobiti soglasje občinskega sveta. Sredstva v proračunu za leto 2021 (vključno z lastnim deležem) ima občina zagotovljena, za leto 2022 (glede na to, da se je predvideval zaključek projekta v letu 2021) pa jih bo zagotavljala s prerazporeditvijo vse do sprejema rebalansa proračuna.

Predviden projekt dozidave bo pravokoten, dimenzij 19 x 19,70m, imel bo dve nadstropji ter mansardo. Objekt bo dostopen tudi funkcionalno oviranim osebam, saj bo zanje dostop do višjih etaž urejen s pomočjo dvigala. Pritličje bo sestavljalo veliko in malo dvorano, sanitarije, avlo s stopniščem in elektro ter stroji prostor. Prvo nadstropje bodo sestavljale štiri učilnice, sanitarije ter hodnik, mansarda pa bo namenjena štirim kabinetom, prostoru za druženje, čajna kuhinja, prostor za čistila, sanitarije, prostor za strojne naprave ter sanitarije. Objekt je primarno namenjen šoli, sekundarno pa tudi javnim dogodkom.

Glede na število novorojenih se v prihodnjih letih pričakuje povečan vpis v osnovno šolo, čemur obstoječi osrednji objekt osnovne šole na Kranjčevi 44 ne bo mogel zadostiti s prostorskega vidika. Zato se predvideva dozidava prizidka k objektu. Ocenjena vrednost projekta znaša glede na izhodiščno kvadraturo okrog 1,5 milijona evrov. Ministrstvo za šolstvo bo zagotovilo kar 2/3 sredstev. Kot posebnost velja omeniti, da je prizidek projektiran tako, da bo imel samostojen vhod in samostojne priključke, kar pomeni, da bo lahko funkcioniral samostojno tudi za druge potrebe.