Ostalo

Pri Raziskovalnem izobraževalnem središču Dvorec Rakičan predstavili projekt BioDiTOUR

RIS Dvorec Rakičan je kot vodilni partner projekta BioDiTOUR, v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, organiziral spletni predstavitveni dogodek projekta. Projekt BioDiTOUR sloni na iskanju sozvočja med ohranjanjem biotske pestrosti čezmejnega območja in spodbujanjem razvoja njegovih najdragocenejših dobrin, tj. naravnih danosti, kar sodi tudi med ključne izzive programskega območja.
Eno največjih groženj biodiverziteti na vseevropski ravni predstavljajo rastlinski pribežniki, tujerodne invazivne vrste, ki si utirajo pot do habitatov in siromašijo biotsko raznovrstnost; z namenom zajezitve okolijske, gospodarske in zdravstvene škode neofitov projekt zarisuje načine njihovega zatiranja in ohranjanja habitatov na čezmejni ravni. “Valorizacijo biodiverzitete za potrebe razvoja družbi in okolju prijaznega trajnostnega turizma bomo dosegli s snovanjem čezmejnih produktov aktivnega in izobraževalnega turizma. Obiskovalca želimo spodbuditi, da zaide z ustaljenih poti in obišče vključene novourejene zelene lokacije čezmejne regije. Projektni pristop je inovativen prav v naravnanosti občinstvu, najsi bo to lokalna skupnost ali turistični obiskovalci, poudarek je na informiranju in ozaveščanju,” so sporočili iz Rakičana.

Inovativne projektne dejavnosti, začenši z raziskovalno, implementacijsko in obveščevalno vlogo Akademije neofitov, vzpostavitev turistično-informativne infrastrukture, t. im. točk BioDiTOUR, ki usmerjajo pogled obiskovalca proti naravnim zakladnicam in ga poučijo o nevarnostih tujerodnih invazivk, in navsezadnje tudi razvoj turističnih produktov in storitev dvigajo kakovost življenja lokalni skupnosti, prinašajo družbene in ekonomske dobrobiti ter, podkrepljene z ustreznimi promocijskimi in informativnimi orodji, predstavljajo dodano vrednost turistični ponudbi programskega območja ter višajo prepoznavnost regije, predvsem pa so, kar je najpomembneje, javno in prosto dostopne.

“Z načrtovanimi aktivnostmi zatiranja tujerodnih invazivnih vrst bomo v prvi fazi poskrbeli za ohranjanje biotske kompleksnosti, nadalje pa bomo vzpostavili BioDiTOUR točke. V Pomurju bomo s tem namenom razvijali lokaciji dvorca Rakičan in Soboškega jezera. Ob brežini Soboškega jezera bomo izvedli lokacijsko odstranitev neofitov. Vzpostavili bomo leseni podest z opazovalnico in ustreznimi informacijskimi tablami,” so šezapisali. RIS Dvorec Rakičan je v sklopu projekta BioDiTOUR že uredil učilnico na prostem, ki je zgrajena iz okoliških naravnih materialov. Učilnica je primerna za različno velike skupine tako otrok kot odraslih. Služi kot prostor pedagoških in izobraževalnih ter tudi kulturnih aktivnosti. Je primeren prostor za oddih pohodnikov, kolesarjev in obiskovalcev dvorca. RIS Dvorec Rakičan želi s projektom v večji meri izkoristiti naravne dobrine v okolici ter privabiti skupine, ki jih do zdaj nismo uspeli v zadovoljivi meri, to so: aktivni turisti in edukativni turisti. S tem namenom želimo povezati Soboško jezero z rakičanskim dvorcem s promocijo aktivnega trajnostnega turizma v obliki sprehajalne in kolesarske poti.

Občina Kidričevo, projektni partner

Občina Kidričevo sledi trendu urejanja obstoječih vodnih površin, primer tega je gramoznica Strnišče. Urejen je večinski del infrastrukture ob gramoznici Strnišče z kozolcem, ki nudi možnost prenočitve skupin. Obstoječi manko je na področju zagotavljanja vsebin za navedeno gramoznico, torej dodane vrednosti, zaradi katere bi se obiskovalci odločali za obisk. V sklopu projekta bodo tako uredili močvirno območje, ki obdaja gramoznico, in so ob njem zabeležili pojav ogrožajočih tujerodnih invazivnih vrst. Po izvedbi odstranitve neofitov bodo uredili brv čez vodno površino, BioDiTOUR raziskovalno-opazovalna brv bo obiskovalcem nudila možnost vpogleda v kompleksnost vodnega habitata, predvsem pa soodvisnost živalskega in rastlinskega sistema. Podobni aktivnosti – ureditev območja – se bosta zvrstili tudi na lokaciji avstrijskih partnerjev, ob ribniku v občini Deutschlandsberg in naravnem parku ob reki Rabi.

  • Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sklopu
  • Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
  • Trajanje projekta: 24 mesecev (1. maj 2020 – 30. april 2022).
  • Prioritetna os: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
  • Programski specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine.
  • Skupna vrednost projekta: € 585.904,00
  • Delež sofinanciranja iz sklada ESRR znaša 498.018,40 evrov (85 %).
  • Vrednost projekta za RIS Dvorec Rakičan je 149.550,00 evrov (127.117,50 evrov sredstev EU).