Iz občinskega sveta Občine LendavaSveže

Najemnina občinskih neprofitnih stanovanj se bo zvišala za nekaj odstotkov

Na včerajšnji 8. redni seji občinskega sveta so prisotni Občinski svetniki v sedmi točki obravnavali predlog sklepa o o določitvi višine letne stopnje neprofitne najemnine za stanovanja v lasti Občine Lendava in ga tudi z nekaj nasprotovanja sprejeli. Ta se bo vsem najemnikom povečala iz letne stopnje 4,04 odstotkov na letno stopnjo 4,3 odstotkov od vrednosti stanovanja.
Občina Lendava ima v lasti 105 stanovanj, od tega 6 službenih in 99 neprofitnih stanovanj. Vseh 17 trenutno praznih stanovanj je v fazi naselitve novih najemnikov, ki so izpolnjevali pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja po zadnjem javnem razpisu, objavljenem od 10.5. – 3.6.2019. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, ki je začela veljati 1. januarja 2004, uporabljati pa se je začela 1. januarja 2005, določa, da lahko najvišja letna stopnja neprofitne najemnine znaša največ 4,68 % od vrednosti stanovanja. Neprofitne najemnine bi se po Uredbi postopoma dvigovale, dokler ne dosežejo stopnje, določene v petem odstavku 3. člena te uredbe, torej 4,68 % od vrednosti stanovanja. Pa se niso.

Določitev nove višine najemnine je potrebna, ker je višina najemnin občinskih stanovanj že vrsto let ista, in sicer znaša letna stopnja najemnine 4,04 % od vrednosti stanovanja za neprofitna stanovanja in 4,68 % za službena stanovanja, vse odkar je Občina Lendava ta stanovanja skupaj z višino najemnine leta 2010 prevzela od Razvojnega javnega sklada Lendava – v likvidaciji na podlagi Sporazuma o razdružitvi premoženja, pravic, obveznosti in terjatev tega sklada. Višina teh najemnin se vse do danes ni spreminjala. V tem času je občina obnavljala stanovanja in zvišala standard stanovanj, kar vpliva tudi na boljšo kvaliteto bivanja v stanovanjih, kljub temu pa so najemnine ostajale iste.

V pripravi je tudi novi stanovanjski zakon, ki naj bi prinesel dolgo napovedovano zamenjavo neprofitne najemnine s stroškovno. Novi sistem bo predvidoma sedanji sistem neprofitne najemnine in subvencij zamenjal s sistemom stroškovne najemnine in stanovanjskega dodatka, pri čemer bo stroškovna najemnina višja od sedanje neprofitne. Občinskemu svetu se je zato v sprejem predlagalo, da se stopnja neprofitne najemnine vsem najemnikom občinskih neprofitnih stanovanj poveča iz letne stopnje 4,04 % na letno stopnjo 4,3 % od vrednosti stanovanja kot je to izhajalo iz predloga sklepa.

V vsem tem času se je standard stanovanj zvišal, kar vpliva tudi na boljšo kvaliteto bivanja v stanovanjih. Pri tem ima občina z vzdrževanjem in obnovami stanovanj vse več stroškov, zato je dvig najemnin nujen in upravičen z vidika prihodkov proračuna občine in poravnave stroškov za vzdrževanje teh stanovanj.