Ostalo

Nadaljevanje urejanja Severne obrtno – industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek in predsednik uprave Pomgrada Iztok Polanič, sta podpisala pogodbo o izvajanju gradbenih del v okviru projekta “SOIC MURSKA SOBOTA – UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE,” ki ga bosta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt predstavlja zaključno fazo ureditve cestne in komunalne infrastrukture severnega dela Severne obrtno-industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti, ki je komunalno urejena le na območju I. in delno II. faze. V okviru projekta bo izvajalec izvedel manjkajoče ureditve: cesto z meteorno odvodnjo, javno razsvetljavo in parkirišča, fekalno kanalizacijo, vodovod in zelene površine. Cilj projekta je povečanje dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij in je skladen z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

S projektom na območju SOIC bo Mestna občina Murska Sobota uredila ustrezno in potrebno infrastrukturo in zagotovila kakovosten prostor za gospodarski razvoj občine in regije ter s tem ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti ter nove zaposlitvene možnosti srednje in visoko izobraženega kadra pomurske regije.

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je ob tem povedal: “Z nadaljnjim širjenjem Severne obrtno-industrijske cone v Mestni občini Murska Sobota ustvarjamo dodatne pogoje za razvoj malih in srednje velikih (družinskih) podjetij s storitvami z visoko dodano vrednostjo, kar je eden glavnih razvojnih izzivov naše občine. Doslej urejeno območje je že popolnoma zasedeno, vsi trije investitorji, ki so zemljišča kupili nazadnje imajo že izdana gradbena dovoljenja in upamo, da bodo kmalu začeli graditi svoje proizvodne objekte. Današnji podpis pogodbe je pozitiven signal, da se v teh negotovih razmerah, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa in strahu pred gospodarsko krizo, investicije lokalnih skupnosti, ne zaustavljajo. Investicije občin so bistvene za zagon gospodarstva na lokalni ravni, saj imajo tako podjetja posel, delavci pa plačo. Pri tem je pomembno, da država pospeši izvajanje aktivnih projektov in s tem omogoči, da bodo občine, ki imajo pripravljene projekte, le-te lahko tudi uresničevale.”

V okviru javnega naročila je bil za izvedbo gradnje na manjkajočem delu II. faze SOIC izbran najugodnejši ponudnik za izvedbo del, to je podjetje Pomgrad d.d.

Vrednost gradbenih del, ki se bo začela v prihodnjih dneh znaša 418.799,96 EUR. Projekt bo sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in namenskimi sredstvi Proračuna RS v deležu 75 % : 25 % na podlagi Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije. Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov projekta, ki pa je omejena z višino sofinanciranja za ta projekt v okviru Dogovora za razvoj regij. Razliko pa financira Mestna občina Murska Sobota.

V maju 2020 je tako predviden začetek gradnje v območju II. faze, ki bo predvidoma zaključen do avgusta. Gradnja na območju III. faze pa je načrtovana v letih 2021 in 2022.