Ostalo

Murska Sobota: V mestu in okolici bo obnovljenih več cest s pripadajočo infrastrukturo

V mestu in okolici bo obnovljenih več cest s pripadajočo komunalno in drugo prometno infrastrukturo. Med deli so po potrebi spremenjeni prometni režimi in urejeni obvozi. Mestna občina prosi občane za razumevanje, upoštevanje prometne signalizacije in strpno vožnjo.
Konec februarja so se začela dela na predzadnjem odseku celostne rekonstrukcije lokalne ceste med Markišavci in Polano na odseku od mostu čez potok Grubo do naselja Polana (do križišča s cesto Polana–Gorica v naselju Polana). Pri rekonstrukciji tega odseka v skupni dolžini 1100 metrov bo cesta razširjena, prav tako bosta obnovljena oba asfaltna sloja. Izvedeni bodo tudi vsi potrebni izkopi in zasipi za razširitev ceste s sedanjih 3,5 na 5 metrov ter bankin. Obstoječe cestišče bo delno izvedeno z obstoječim materialom in dosutjem novega materiala, izvedena bosta izravnava s končnim planiranjem in uvaljanjem pred asfaltiranjem ter asfaltiranje cestišča z ureditvijo bankin in brežin. Izvedeni bodo tudi prepusti in potrebna prometna signalizacija. Dela bodo zaključena predvidoma junija. Že v lanskem letu so se začeli postopki urejanja zemljišč. Vrednost celotne investicije znaša 360 tisoč evrov. Izvajalec gradbenih del je podjetje Pomgrad. Mestna občina občane obvešča, da bo med deli (predvidoma do 19. junija 2022) popolna zapora ceste na navedenem odseku z možnostjo dostopa do kmetijskih zemljišč za potrebe obdelave. Med zaporo je urejen obvoz za potrebe obdelave kmetijskih površin po občinski cesti Polana–Gorica in po državni cesti, odsek Murska Sobota–Skakovci skozi naselje Markišavci.

Obnova ceste med Krogom in Satahovci

V začetku letošnjega leta je bila izvedena tudi obnova lokalne ceste med Krogom in Satahovci do meje z Občino Tišina. Zamenjani so bili asfaltni sloji z dograditvijo podlage v skupni dolžini 720 metrov, in sicer na odseku od pokopališča v Krogu do novo urejenega križišča pri pokopališču v Satahovcih ter od pokopališča v Satahovcih do meje z Občino Tišina (Črnske meje). Vrednost investicije, ki je že zaključena in jo je prav tako izvajalo domače podjetje Pomgrad, je dobrih 110 tisoč evrov.

Obnova ceste v Bakovcih

V marcu je bila izvedena tudi obnova asfaltnih slojev 205 metrov dolgega odseka Ulice ob potoku v naselju Bakovci s širino asfalta 4 metre. Gre za odsek, na katerem je bila pred leti izvedena obnova vodovoda, že veliko prej pa tudi kanalizacija. Asfaltno cestišče je bilo tako treba v celoti obnoviti. Pogodbena vrednost del je znašala dobrih 33.600 evrov. Izvajalec del je bilo podjetje Pomgrad, in sicer v okviru združenega razpisa (istovrstnost del).

Obnova ceste do pokopališča Kupšinci, kolesarske steze do Nemčavcev in dveh ulic v Krogu

Poteka tudi obnova dveh cest v naseljih Kupšinci in Nemčavci. V prvem primeru gre, kot so pojasnili sodelavci mestne uprave, za preplastitev asfaltnega sloja lokalne ceste do pokopališča Kupšinci (od državne ceste Murska Sobota–Gederovci do pokopališča) v dolžini 285 metrov. Investicija je ocenjena na slabih 27.200 evrov. V fazi izvajanja je tudi obnova oziroma preplastitev kolesarske steze Murska Sobota–Nemčavci v dolžini 270 metrov na odseku od Murske Sobote do nekdanjega skladišča Petrola. Pogodbena vrednost obnove tega odseka kolesarske steze je ocenjena na slabih 13.300 evrov. Kmalu naj bi se začela še obnova dveh cest v naselju Krog, in sicer v Dobelski in Rožni ulici. Pogodbena vrednost del, ki poleg obnove ceste vključuje še ureditev celovite meteorne odvodnje, je ovrednotena na slabih 81.700 evrov. Izvajalec obnov teh cest je prav tako Pomgrad, ki je bil kot najugodnejši ponudnik izbran v okviru skupnega javnega naročila za obnove cest po naseljih.

Celovita obnova Ulice arhitekta Novaka

Že v začetku januarja so se začela gradbena dela v Ulici arhitekta Novaka. Najprej so odstranili stara drevesa, ki jih bodo po zaključku del nadomestili z mladimi. Celovita obnova ulice se izvaja v okviru projekta Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza in bo sofinancirana iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) za ukrepe trajnostne mobilnosti. Cilj investicije je vzpostavitev kakovostnih kolesarskih povezav v občini. Celovita obnova ulice bo zajemala celovito prenovo prometnih površin na odseku med Slovensko in Gregorčičevo ulico, kjer bo v okviru nadaljnjega projekta urejeno tudi krožišče. Ulica arhitekta Novaka bo v celoti asfaltirana in bo ostala dvosmerna, novosti bosta kolesarski pas v obe smeri na cestišču in vzporedno parkiranje na ulici. Z izvedbo del bo urejeno tudi vmesno križišče s Cvetkovo ulico in predvidenim vhodom na območje novega trgovskega centra (na območju nekdanjega Potrošnika). Dograjen bo tudi manjkajoči odsek pločnika na Cvetkovi ulici, prenovljena bosta vodovodno omrežje in javna razsvetljava. V ulici bodo po zaključku del zasadili nov drevored na južni strani (ob parkirišču novega trgovskega centra) in mlada drevesa na severni strani (ob stavbi policije). Ulica bo med gradnjo v glavnem odprta za promet z določenimi omejitvami. Dela bodo zaključena do konca aprila. Celotna vrednost investicije znaša 360 tisoč evrov, gradbena dela pa prav tako izvaja podjetje Pomgrad. Celoten projekt CTN Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza znaša 1,3 milijona EUR in ga v višini 707.102 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. V okviru istega projekta je bila leta 2021 dokončana celovita ureditev Kroške ulice.

Kmalu nova podoba Ulice Staneta Rozmana

Še vedno potekajo dela v okviru celovite ureditve Ulice Staneta Rozmana. Tudi ta ulica se ureja v projektu Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza, prenova bo sofinancirana iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) za ukrepe trajnostne mobilnosti. Celoten projekt, ki obsega obnovo te ulice ter v nadaljevanju še Gregorčičeve ulice in Slomškove ulice, je vreden skoraj tri milijone evrov ter ga v višini 1,6 milijona evrov sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Investicija obnove Ulice Staneta Rozmana obsega celovito ureditev ulice, in sicer izgradnjo obojestranskih kolesarskih pasov na cestišču, novo izgradnjo pločnikov, obnovo cestišča, novo ureditev parkirišč na obeh straneh ceste, obnovo javne razsvetljave, vodovoda in meteorne odvodnje z lokalnim ponikanjem, zasaditvijo drevoreda na severni strani ulice, postavitvijo potrebne urbane opreme ter izvedbo talnega vodilnega sistema za slepe in slabovidne. V okviru celovite ureditve ulice je bil po vsej ulici izgrajen tudi dodatni kanalizacijski kolektor, s katerim občina pristopa k prepotrebnim ukrepom za preprečevanje morebitnih poplav ob naravnih ujmah v prihodnosti. Del te investicije je tudi izgradnja križišča Ulice Staneta Rozmana z Gregorčičevo ulico, s čimer bo odpravljena še ena črna točka v prometnem sistemu mesta. Dela v Ulici Staneta Rozmana z novo zgrajenim krožiščem z Gregorčičevo ulico bodo dokončana v maju.

Prenova Slomškove in Gregorčičeve ulice

V letošnjem letu je predvidena tudi obnova Gregorčičeve ulice, in sicer na odseku od krožišča z Ulico Staneta Rozmana do objekta davčne uprave. Dela se bodo začela predvidoma v maju. Obnova bo poleg obnove asfaltnih površin obsegala tudi obnovo vseh komunalnih vodov, izgrajeno pa bo tudi krožišče Gregorčičeve ulice z Ulico arhitekta Novaka.

Izgradnja kanalizacijskega kolektorja

V začetku aprila je bila s podjetjem Pomgrad podpisana pogodba o izvajanju gradbenih del za izgradnjo kanalizacijskega kolektorja v Gregorčičevi in Slomškovi ulici. V celoviti analizi kanalizacijskega sistema v mestu Murska Sobota je bilo namreč ugotovljeno, da je za zagotavljanje ustrezne odvodnje odpadnih voda in razbremenjevanje kanalizacijskega omrežja v širšem mestnem središču treba na tem območju izgraditi kanalizacijsko omrežje večjega premera. Ker se na območju širšega mestnega središča že izvaja več projektov trajnostne mobilnosti za namen urejanja kolesarskih stez, pločnikov ter druge potrebne cestne in komunalne infrastrukture, potekajo vzporedno in po enakih trasah tudi izgradnje kanalizacijskih kolektorjev.

Celotna dolžina trase novega kanalizacijskega kolektorja je dober kilometer. V Gregorčičevi ulici bo zgrajen kanalizacijski kolektor DN 1000. Začetek gradnje je predviden od združitvenega objekta v Ulici arhitekta Novaka do končane kanalizacije v Gregorčičevi ulici v smeri Ulice Staneta Rozmana v dolžini 215 metrov.

V Slomškovi ulici je predvidena izgradnja dodatnega glavnega kolektorja mimo avtobusne postaje, na Gregorčičevo ulico in po Gregorčičevi ulici do Ulice arhitekta Novaka, kjer se v zbirnem objektu (jašku) naveže na obstoječi glavni kolektor, ki poteka do čistilne naprave. Ta odsek bo razbremenjeval osrednji in jugovzhodni del mesta. Dolžina tega odseka znaša 786 metrov.

Združitveni objekt (zbirni jašek) se bo nahajal v bližini križišča (bodoče krožišče) Gregorčičeve ulice z Ulico arhitekta Novaka, kamor se oba nova odseka navezujeta, od tu pa se odpadna voda po obstoječem omrežju odvaja na čistilno napravo Murska Sobota. Služil bo za priključitev novih kanalov iz Slomškove in Gregorčičeve ulice na obstoječi kolektor do čistilne naprave.

Investicija, katere vrednost je ocenjena na 1,2 milijona evrov, ni sofinancirana in bo financirana iz proračuna mestne občine. Dela se bodo zaključila predvidoma decembra letos.

 

Vir: Ksenija Glažar, Soboške novine, april 2022