Sveže

Ministrstvo za okolje in prostor: “Če dejavnost pomembno vpliva na okolje, je treba zanjo opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti ustrezna dovoljenja.”

V pisnem poslanskem vprašanju je mag. Dejan Židan na ministra za okolje in prostor naslovil vprašanji v zvezi z metodo hidravličnega drobljenja. Vprašanji se nanašata na stališča ministrstva do t.i. metode hidravličnega drobljenja in kako namerava ministrstvo v zvezi s tem ukrepati v bodoče ter ali namerava ministrstvo izvesti kakšno študijo in raziskati vplive na okolje. Mag. Židan je mnenja, da prejeti odgovor ni zadosten, zato so včeraj poslanke in poslanci poslanske skupine SD sopodpisali predlog poslanskega Zakona o rudarstvu, ki fracking prepoveduje.
Odgovor ministrstva objavljamo v celoti:

“Stališče Ministrstva za okolje in prostor je, da se hidravlično drobljenje, kot katera koli druga dejavnost vrednoti preko okoljske zakonodaje. Če dejavnost pomembno vpliva na okolje, je treba zanjo opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti ustrezna dovoljenja. Ministrstvo ne namerava izvesti posebne študije vplivov na okolje, ki bi se v splošnem nanašala na uporabo metode hidravličnega drobljenja. Nujnost presoje vplivov na okolje (ali izvedbe predhodnega postopka posega v okolje, za katerega se lahko pričakuje, da ima zaradi svojih bistvenih lastnosti pomembne vplive na okolje) je za različne vrste posegov v okolje določena z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20). Pridobivanje zemeljskega plina je navedeno v poglavju B.1 oz. B.1.1 Priloge 1 k uredbi.

Presojo vpliva na okolje določa tudi Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 — uradno prečiščeno besedilo, 49/06 —ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNačrt, 57/08 —ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg in 84/18 — ZIURKOE) v 51. členu. V 51.a členu zakona pa je določena vloga ministrstva, ki lahko preko predhodnega postopka zahteva od nosilca nameravanega posega, da izvede presojo vpliva na okolje. Po mnenju ministrstva tak pristop varuje okolje in zdravje ljudi.”

Mag. Židan je že na 21. redni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor bil jasen, da je fracking treba prepovedati

“Imamo srečo, da so že pred nami spoznale štiri pomembne države, da je potrebno stvar prepovedati. Torej nismo sami in ni težav, da previdnostno načelo uporabimo tudi pri nas. Neverjetno dosti literature je, zakaj je fracking potencialno škodljiv oziroma , da so posamezni primeri, kako je škodljiv. Torej, nam ne bi smelo biti težava, kako pravilno odreagirati. V tej dvorani, ko vas opazujem, nimam občutka, da je kdo drug, razen mene, Prekmurec. Poglejte to lepo malo Prekmurje. A poznate, kaj so naši razvojni cilji? Turizem, proizvodnja hrane in usmeritev v še bolj ekološko, sonaravno in biosferno območje. Pa ne morete nas pustit na cedilu, ker na ravni Prekmurja pač tega ne moremo prepovedati! Gre za majhno in ekosistemsko občutljivo regijo. Ne pustiti, da kremplji multinacionalk obračunavajo z nami, ker se ne moremo z ničemer braniti,” je dejal.

Predstavnik civilne iniciative Ustavimo fracking v Sloveniji, Rajko Stupar iz Lendave, je svoje predloge predstavil na minulem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava. Oglasili so se tudi občinski svetniki, sprejeti pa so bili tudi sklepi: