Ostalo

Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih strategij: Občini Lendava 106 tisočakov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu Republike Slovenija 17. novembra 2023 objavilo Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju od 2021 do 2027. Občina Lendava je bila na razpisu uspešna in bo prejela 106 tisočakov.
Namen javnega razpisa je bil vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanega temeljnega strateškega dokumenta, tj. občinske celostne prometne strategije (OCPS), kot jo opredeljujeta 21. člen Zakona o celostnem prometnem načrtovanju in Pravilnik o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih kazalnikih, metodologiji ter o informacijski podpori in poročanju.

Cilj javnega razpisa je vpeljava in spodbujanje celostnega prometnega načrtovanja ter usmerjanje lokalnih skupnosti v razvoj trajnostnega prometa s pomočjo instrumentov, kot je OCPS, ki bodo podlaga za dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni.

Občini Lendava 106 tisočakov

Občine, ki so imele v skladu s pogoji in zahtevami predmetnega javnega razpisa in v njem navedenih podlag izdelano in potrjeno OCPS, so lahko kandidirale za javna sredstva, ki so se lahko dodeljevala za izvedbo infrastrukturnih in neinfrastrukturnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (PEK 21 -27) ter morebitnih drugih programskih dokumentih in drugih podlagah za črpanje evropskih ali nacionalnih sredstev.

Okvirna skupna vrednost sredstev javnega razpisa v obdobju od 2023 do 2026 znaša 5.542.600,00 evrov. Strokovna komisija je prejete vloge pregledala ter vsebinsko ustrezne vloge točkovala v skladu z javnim razpisom. Na javni razpis je prispelo 137 vlog, od tega je bilo 136 vlog vsebinsko ustreznih, ena vloga je bila zavržena. Na podlagi javnega razpisa bo sofinanciranih 136 operacij (16 konzorcijev in 120 samostojnih nastopov) v skupni višini 4.444.200,00 evrov.