Sveže

“Huda ura” se nadaljuje: Občina Lendava predstavila drugačne podatke

Po tem, ko je dr. Albert Halasz, direktor Knjižnice-kulturnega centra (KKC) Lendava za naš spletni portal in za preostalo javnost pojasnil, da županove navedbe, o izredno nizkih finančnih sredstvih (le odstotek) pridobljenih iz drugih virov ne držijo ter da so te “zavajajoče in žaljive,” so se odzvali tudi pri Občini Lendava in zapisali, “da je župan razpolagal s podatki javnega zavoda KKC Lendava” in da so ti “zato resnični.”
Pri Občini Lendava so uvodoma zapisali, “da je vodstvo Občine že v prejšnjem mandatu pričelo z aktivnostmi združevanja občinskih javnih zavodov, vendar so bile te aktivnosti začasno ustavljene na podlagi argumenta, da lahko več posamičnih zavodov pripravi več projektov in uspešneje črpa sredstva iz javnih razpisov.” Na Glavni ulici 20 spomnijo, da so na “12. redni seji občinskega sveta, ki je bila 7. maja 2020 občinski svetniki ob obravnavi zaključnega računa za leto 2019 Občino zaprosili za podatke o prihodkih javnih zavodov iz naslova razpisov. Javni zavodi so na prošnjo Občine posredovali želene podatke in na podlagi navedenega je bilo pripravljeno gradivo za občinski svet. Iz slednjega izhaja, da je kljub razpršenosti zavodov črpanje sredstev iz javnih razpisov ostalo na relativno nizki ravni, z izjemo zavodov, ki se v okviru svoje osnovne dejavnosti ukvarjajo s prijavo projektov. S podatki, ki so bili podlaga za pripravo gradiva za občinski svet, je župan Janez Magyar operiral v izjavi lokalnemu mediju o nameri Občine Lendava, da združi javne zavode v občini.”

“Na podlagi zgoraj navedenega je tako Občina Lendava sledila večletnim pobudam občinskih svetnikov in konec preteklega leta pričela z aktivnostmi združevanja občinskih javnih zavodov. Večja aktivnost in uspešnost na razpisih in tako večji delež iz tega naslova v skupnih prihodkih zavodov je torej eden izmed pomembnih razlogov, zakaj je Občina pristopila k aktivnostim za združevanje javnih zavodov. Razloge in temeljna izhodišča za združevanje je vodstvo Občine Lendava direktorjem javnih zavodov predstavilo na sestanku decembra 2020 in jih pozvalo, da tudi sami pisno podajo svoje mnenje in predloge k ustavitvi skupnega Zavoda za kulturo, turizem, šport, mladino in razvoj Lendava. Osnutek temeljnega akta, odloka o ustanovitvi javnega zavoda, je pripravljen, nadaljnje aktivnosti pa bodo odvisne od mnenj pristojnih državnih institucij,” so še sporočili iz Občine Lendava.

“Za pojasnilo županove izjave objavljamo tabelo iz gradiva (dodatna obrazložitev k vprašanjem iz razprave ob obravnavi Zaključnega računa za leto 2019), ki so ga prejeli občinski svetniki in podatke o prihodkih KKC Lendava, ki jih je prejela Občina Lendava od javnega zavoda, iz katerega je razvidno, da je župan razpolagal s podatki javnega zavoda KKC Lendava in so zato resnični,” so zaključili.