Ostalo

Geodetska uprava soglaša s priključitvijo Mirišča Hotizi ter, da bo to postala nova ulica

Po tem, ko je arbitražno sodišče odločilo, da naselje Brezovec del, ki se je nahajalo na Hrvaškem katastru pripada Republiki Sloveniji in s tem posledično spada v občino Lendava, bo to tudi formalno priključeno k naselju Hotiza, Hotiza pa bo tako dobila novo ulico. K predlogu je pozitivno mnenje podala tudi Geodetska uprava.
Ker se je pri izvajanju statuta ponovno pokazala potreba po spremembi in dopolnitvi slednjega, kot osnovnega akta Občine, bo občinski svet v dvofaznem postopku izvedel obravnavo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta. Prvi predlog sprememb oziroma se nanaša na 1. člen statuta, ki določa območja naseljih v občini Lendava. Ob tem je kot naselje opredeljeno tudi naselje Brezovec del, ki pa je z razsodno Arbitražnega sodišča v zvezi z določitvijo meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško odločilo, da naselje Brezovec del, ki se je nahajalo na Hrvaškem katastru pripada Republiki Sloveniji in s tem posledično spada v občino Lendava.

Prebivalci omenjenega naselja, ki se domače imenuje Mirišče se strinjajo, da se območje tega naselja priključi naselju Hotiza, po njihovem predlogu pa se to območje vključi v ulični sistem naselja Hotiza in se preimenuje v Mirišče. S ten namenom je potrebno spremeniti tudi Odlok o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava, kar bo predmet obravnave naslednje točke dnevnega reda seje sveta. Verodostojna potrdila o priključitvi naselja in glede preimenovanja ulice si je občinska uprava v dosedanjem postopku že pridobila.

S predlagano spremembo Krajevna skupnost Hotiza obsega naselje Hotiza h kateremu se bo priključilo naselje Brezovec del, ki pa pri območju krajevne skupnosti ni posebej navedeno, saj Brezovec del ni več samostojno naselje temveč je del naselja Hotiza.