Ostalo

Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnima organizacijama v Gornji Radgoni

Elektro Maribor je humanitarnima organizacijama Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Gornja Radgona in Humanitarna organizacija župnije Gornja Radgona, Župnijska Karitas namenil donaciji, ki ju bosta organizaciji namenili za pomoč pri premagovanju finančnih stisk posameznikov in družin.
Družba Elektro Maribor že tradicionalno podpira delo humanitarnih organizacij v okolju, kjer deluje. Tokrat je namenila dve donaciji, v vrednost po 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama, ki delujeta v Gornji Radgoni, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Gornja Radgona in Humanitarni organizaciji župnije Gornja Radgona, Župnijska Karitas

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je o pomenu družbene odgovornosti za Elektro Maribor pojasnil: “V družbi Elektro Maribor se zavedamo pomena družbene odgovornosti. Izkazujemo jo najprej z odgovornim izpolnjevanjem svojega poslanstva, distribucije električne energije in aktivnim izvajanjem naprednih elektroenergetskih storitev. Posebno pozornost namenjamo podpori projektom humanitarnih organizacij na območju delovanja družbe. Tradicionalno podpiramo tudi programe humanitarnih organizacij v Gornji Radgoni, kjer uspešno deluje naša organizacijska enota z zavzetimi sodelavci, ki na 460 km2 velikem območju skrbijo za dva tisoč km omrežja in s tem za kakovostno dobavo električne energije skoraj 20 tisoč uporabnikov.”

Predstavniki organizacij so govorili tudi o namenu porabe sredstev in svojem delu v organizacijah

Dušan Zagorc, član Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Gornja Radgona, je dejala: “Socialne stiske se iz leta v leto povečujejo, s tem pa tudi število prosilcev za materialno pomoč v prehrani in oblačilih ter finančno pomoč za plačilo osnovnih življenjskih stroškov. Po svojih najboljših močeh se trudimo lajšati stiske ljudi, vendar njihove potrebe pogosto presegajo naše zmožnosti. Zato se po pomoč obračamo na naše donatorje, družbeno odgovorna podjetja, ki znatno pripomorejo k reševanju težkih življenjskih situacij, v katerih se prosilci znajdejo. Sredstva, ki smo jih dobili z letošnjo donacijo bomo namenili socialno ogroženim družinam in posameznikom, za ureditev bivalnih razmer in poplačilo osnovnih življenjskih stroškov.”

Silva Mauko, vodja Župnijske Karitas, je o aktivnostih organizacije povedala: “Pomoči potrebnim iz naše občine omogočamo plačilo položnic, družinam z otroki tudi šolske potrebščine, v hudih stiskah tudi kurjavo, ljudem v stiski delimo tudi hrano. Obiskujemo starejše in bolne po njihovih domovih in po vseh domovih za ostarele v Pomurju, kjer se nahajajo naši občani. Delamo jim družbo, jih poslušamo in jih obdarimo s skromnimi darili. Obiskujemo tudi starejše ob jubilejih.”

Območna enota Gornja Radgona: Rekorden odjem in konična moč

V obdobju 2019-2028 so v OE Gornja Radgona na srednje- in nizkonapetostnem omrežju načrtovana investicijska vlaganja v obsegu 19,5 mio EUR, največ na srednjenapetostnem omrežju.

Predvideno je 49,5 km novogradenj in 350,5 km rekonstrukcij srednjenapetostnih vodov, 41,6 km novogradenj in 68,8 km rekonstrukcij nizkonapetostnih vodov ter 50 novogradenj in 21 rekonstrukcij transformatorskih postaj.

V letu 2017 je bilo na področju Območne enote Gornja Radgona realiziranih za 2,65 mio EUR investicij v elektrodistribucijsko infrastrukturo. Obnovljenih je bilo 18,2 km daljnovodov, kabliranih 6,07 km srednje napetostnih vodov, zgrajenih 6 novih in obnovljenih 23 transformatorskih postaj. Zgrajenih in preurejenih je bilo 23,36 km nizkonapetostnih omrežij.

Na območju je bilo ob koncu preteklega leta v sistem naprednega merjenja vključenih 12.811 merilnih mest, kar predstavlja 67 % vseh merilnih mest na tem območju. Delež merilnih mest vključenih v sistem naprednega merjenja je na OE Gornja Radgona nad povprečjem vseh enot (povprečje na območje celotne družbe je 65 %).

V letu 2018 je načrtovana vrednost investicij na področju Območne enote Gornja Radgona 2,57 mio EUR. V tem okviru bo kabliranih 16,5 km nizko in srednje napetostnih vodov, zgrajenih ali obnovljenih 25,9 km nizko in srednjenapetostnih zračnih vodov, zgrajenih 5 novih transformatorskih postaj in obnovljenih 24 obstoječih.

Načrtujemo, da bomo na območju Območne enote Gornja Radgona v letu 2018 v sistem naprednega merjenja vključili še dodatnih 1.400 merilnih mest.

Oskrba z električno energijo

Družba Elektro Maribor je v letu 2017 distribuirala 2.265 GWh električne energije, kar je za 2,6 % več kot v letu 2016. Na področju Območne enote Gornja Radgona pa je bilo v letu 2017 distribuirane kar 3,6 % več električne energije kot v letu 2016, kar je največji porast med vsemi območnimi enotami. Dosežena je bila rekordna vrednost odjema.

Konična moč distribucijskega sistema na področju OE Gornja Radgona je v letu 2017 znašala 42 MW, najvišja pa je bila v februarju. Gre za najvišjo konično obremenitev po letu 2012.

Na območju OE Gornja Radgona se bolj izrazito kot sicer na območju Elektro Maribor povečuje obračunska moč. Obračunska moč se je v letu 2017 na območju OE Gornja Radgona v primerjavi z letom poprej povečala za 4,6 % na srednji napetosti, za 1,7 % pri poslovnem odjemu na nizki napetosti in za 0,5 % v gospodinjstvih.

Tudi dinamika povečevanja odjema je bila v letu 2017 na območju OE Gornja Radgona bolj izrazita kot sicer na območju Elektro Maribor. Gospodinjski odjem na oskrbnem območju Območne enote Gornja Radgona je bil v letu 2017 za 3,1 % večji kot v letu 2016, kar je več kot na območju Elektro Maribor, kjer je bil gospodinjski odjem 2,4 % večji. Odjem na srednji napetosti (SN) je bil za 3,7 % večji (na območju Elektra Maribor za 3 % večji), poslovni odjem na nizki napetosti (NN) pa za 4,3 % večji kot v 2016 (na območju Elektra Maribor za 2,1 % večji), na kar so vplivala gospodarska gibanja na distribucijskem območju.

Leto 2017 je že drugo leto zapored z zabeleženo rekordno ravnijo distribuirane električne energije. Vrednost 190 GWh v letu 2017 predstavlja do sedaj najvišji obseg distribuirane električne energije na območju OE Gornja Radgona.

Konec leta 2017 je bilo na območju OE Gornja Radgona v distribucijsko omrežje priključenih 187 proizvodnih naprav s skupno instalirano močjo 15,87 MW.

V letu 2017 pa je na področju OE Gornja Radgona delež proizvodnih virov v prevzeti energiji znašal kar 23 %, le ti pa so v preteklem letu proizvedli 48,7 GWh električne energije, kar predstavlja 15 % tako proizvedene energije na območju družbe Elektro Maribor. Poglavitni proizvodni vir na tem območju je sončna energija, manjši delež pa predstavljata tudi energija iz plina in biomase.

Skupna povprečno prevzeta energija na uporabnika na celotnem območju Elektra Maribora je v letu 2017 dosegla 10,9 MWh, kar je enako kot na območju Gornje Radgone.