Ostalo

Danes obeležujemo svetovni dan Zemlje

22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje, ki nas spodbuja k aktivnemu in odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja na vseh področjih, tudi na področju prehrane. Način proizvodnje, porabe in zavržki hrane namreč povzročajo nepotreben pritisk na naravne vire, okolje in podnebje. Kot potrošniki imamo velik vpliv na prehranski sistem, zato moramo tudi sami stremeti k premišljenim prehranjevalnim in nakupnim odločitvam.
Svetovni dan Zemlje nas nagovarja, da si vsak dan lahko prizadevamo za trajnostno naravnan razvoj, zdravo okolje in bivanje ter za okoljsko in podnebno bolj prijazen planet. Uničenje in hitro zmanjševanje rastlinskih in živalskih populacij po svetu sta neposredni posledici človekovih dejanj, med drugim: podnebne spremembe, krčenje gozdov, izgubo habitatov, nezakonita trgovina z zavarovanimi vrstami in divji lov, onesnaževanje in neprimerna uporaba kemičnih sredstev v kmetijstvu.

Zato varujmo zavarovana področja, ki jih imamo v Sloveniji. Slovenija je sicer v primerjavi z drugimi državami ena izmed držav z največjo površino zaščitenih področij

  • 56 odstotkov površine Slovenije obsegajo območja, ki so varovana s predpisi o ohranjanju narave (Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote) Tako je v Sloveniji 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo 37,5 % kopnega ozemlja države, to je največ v Evropski uniji, sledita ji Hrvaška in Bolgarija. Povprečje EU je 18 %.V Sloveniji živi okrog 22.000 živalskih in 3.500 rastlinskih vrst, med njimi je več kot 2.000 vrst uvrščenih na rdeči seznam (ogrožene rastlinske in živalske vrste), zavarovanih pa je več kot 800 živalskih in več kot 300 rastlinskih vrst. V okviru Nature 2000 v Sloveniji varujemo 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst (vrste Nature 2000) ter 60 tipičnih naravnih okolij (habitatni tipi Nature 2000), kar predstavlja nekaj več kot 10 % vseh vrst in tipičnih naravnih okolij (habitatnih tipov) Nature 2000 v EU. Živalske in rastlinske vrste so v Sloveniji v podobnem stanju, kot je povprečje Evropske unije.Skoraj v vseh slovenskih občinah imamo območja Nature 2000 (v 204 občinah od 212 občin). Pri večini občin (83) Natura 2000 pokriva med 5 % in 30 % ozemlja, v 23 občinah pa 80 % ozemlja ali več.
  • Gozdovi pokrivajo 58,2 % naše domovine. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko.
  • V Sloveniji imamo 1 narodni park, 3 regijske parke, 46 krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat, 56 naravnih rezervatov in 1161 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 13,31 % kopne površine Slovenije.
  • Slovenija je z vodo bogata dežela, vodna zemljišča obsegajo 630 kvadratnih kilometrov, skupna dolžina vodotokov pa je 49.100 kilometrov.Slovenija ima tudi bogastvo podzemnih voda, ki zagotavljajo 97 % oskrbe s pitno vodo in so pomemben vir mineralne in termalne vode. Zato z ukrepi stremimo k trajnostnemu upravljanju z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči. Naši cilji so doseganje dobrega stanja voda, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.Na področju varovanja zajetij za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo je v Sloveniji z uredbami o vodovarstvenih območjih zavarovanih 1.508,5 kvadratnih kilometrov ( km2), kar je približno 7,5 % površine Slovenije. Ker ima varstvo pitne vode v Sloveniji že dolgo zgodovino, so bila zajetja že v prejšnjem stoletju zavarovana z občinskimi odloki o varstvenih pasovih in tudi danes je z občinskimi odloki zavarovanih še približno 2.000 km2, kar je okoli 10 % površine Slovenije. Na podlagi državnih uredb o vodovarstvenih območjih in občinskih odlokov o varstvenih pasovih v Sloveniji, na dobrih 17,5 % površine velja vodovarstveni režim, ki omejuje dejavnosti in posege na vodovarstvenih območjih z namenom varovanja pitne vode, ki se uporablja za oskrbo prebivalstva.V evidencah je trenutno ocenjeno skoraj 2000 kvadratnih kilometrov poplavnih območij kar je približno 10 % površine državnega ozemlja. Ocenjuje se, da vsa poplavna območja pokrivajo med 10 do 15 % državnega ozemlja. Na poplavnih območjih je opredeljenih 86 območij pomembnega vpliva poplav, na katerih je skoraj 50 % škodnega potenciala države.
    Slovenija med najbolj zelenimi državami planeta
    Slovenija je prva ocenjena zelena država na svetu v National Geographicu, kot tudi, da smo na petem mestu med 180 državami glede na kazalec skrbi za okolje (Environmental Performance Index – EPI), ki ga izračunavajo na ameriški univerzi Yale. Slovenija na lestvici, katere rezultate so predstavili na letnem zasedanju Svetovnega ekonomskega foruma (WEF) v Davosu, zaostaja za Finsko, Islandijo, Švedsko in Dansko.

Varovanje narave je v Sloveniji močno podprto z ustrezno pravno ureditvijo. Večina ozemlja države predstavljajo območja, ki so tako ali drugače zaščitena pred posegi v prostor. Navkljub očitkom, da se zavarovana območja v zadnjem času krčijo in da se omogočajo škodljivi posegi v naravo, je zelo malo območij v Sloveniji takšnih, kjer se lahko brez naravovarstvenih omejitev posega v okolje.

Slovenija med najbolj zelenimi državami planeta

Slovenija je prva ocenjena zelena država na svetu v National Geographicu, kot tudi, da smo na petem mestu med 180 državami glede na kazalec skrbi za okolje (Environmental Performance Index – EPI), ki ga izračunavajo na ameriški univerzi Yale. Slovenija na lestvici, katere rezultate so predstavili na letnem zasedanju Svetovnega ekonomskega foruma (WEF) v Davosu, zaostaja za Finsko, Islandijo, Švedsko in Dansko.

Varovanje narave je v Sloveniji močno podprto z ustrezno pravno ureditvijo. Večina ozemlja države predstavljajo območja, ki so tako ali drugače zaščitena pred posegi v prostor. Navkljub očitkom, da se zavarovana območja v zadnjem času krčijo in da se omogočajo škodljivi posegi v naravo, je zelo malo območij v Sloveniji takšnih, kjer se lahko brez naravovarstvenih omejitev posega v okolje.