Ostalo

Danes je mednarodni dan invalidov; občina Lendava še vedno ni “Občina po meri invalidov”

Po svetu danes zaznamujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Generalna skupščina ga je leta 1992 razglasila z namenom ozaveščanja o problematiki invalidnosti in spodbude k prizadevanjem za izboljšanje statusa invalidov. Občina Lendava sicer še vedno nima v lasti listine, da je Občina po meri invalidov.
Invalidnost je koncept, ki se nenehno razvija. 1. člen konvencije pravi, da so invalidi “ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi.”

Mnogi invalidi nimajo enakega dostopa do zdravstvenega varstva, izobraževanja in zaposlitvenih možnosti, niso deležni storitev, ki jih potrebujejo, in so velikokrat izključeni iz vsakodnevnih dejavnosti.

Na svetu živi milijarda ljudi z neko obliko invalidnosti, kar predstavlja 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Od tega si 50 odstotkov invalidnih oseb ne more privoščiti zdravstvenega varstva. V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotka vse populacije. Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije poudarja, da je slabši položaj invalidov posledica pomanjkanja možnosti in ovire, s katerimi se ti vsakodnevno srečujejo v fizičnem okolju. Opozarja na neizvajanja in nepoznavanja zakonske ureditve in odnosa družbe do invalidov.

Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami nagovarja in opozarja, naj se dosledno izvajajo načela enakih možnosti in enako obravnavo. Poziva nas, da preprečujemo diskriminacijo, ki jo doživljajo invalidi in osebe s posebnimi potrebami na različnih področjih.

Občina Lendava še vedno ni “Občina po meri invalidov”

Na pobudo Medobčinskega društva invalidov Lendava in v sodelovanju z Občino Lendava je v sredini maja lani v prostorih Mestne hiše potekal sestanek z invalidskimi organizacijami, na katerem so soglasno podprli projekt Občina po meri invalidov. Predstavniki invalidskih društev, ki delujejo na območju občine Lendava, so se takrat zahvalili za povabilo in izrazili veselje, da je do tega srečanja “končno” le prišlo in na koncu soglasno sprejeli sklep, da soglašajo s projektom Občina po meri invalidov.

Naslednji pomemben korak je bilo imenovanje posebne delovne skupine, ki bi pripravila analizo stanja, ta pa bi bila osnova za pripravo akcijskega načrta z jasno opredeljenimi cilji in nalogami, roki ter odgovornimi nosilci, je ob predstavitvi projekta poudaril predsednik Medobčinskega društva invalidov Lendava Jožef Gjerek. Zahvalil se Občini za izkazano podporo samemu projektu in organizacijo prvega sestanka z invalidskimi organizacijami.

Občinski svetniki so na 6. seji Občinskega sveta Občine Lendava, ki se je odvila konec maja, v sklopu priprav na vključitev v projekt in pridobitve listine “Občina po meri invalidov” sprejeli naslednje sklepe:

  1. Občinski svet soglaša s predlogom Medobčinskega društva invalidov Lendava o vključitvi Občine Lendava v projekt »Občina po meri invalidov«, ki ga je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije.
  2. Občinski svet se zaveda, da občina vstopa v ta projekt z dodatno odgovornostjo, saj Občina Lendava želi postati uspešen in učinkovit zgled lokalne skupnosti, ki daje prednost koristim invalidom in njihovemu neposrednemu in aktivnemu vključevanju v življenje. S tem občinski svet sprejema vso odgovornost za izvedbo projekta.
  3. Z izobraževanjem, širjenjem informacij in prostovoljstva občina želi  vzpodbuditi posluh tudi za probleme invalidov in njihovih družin ter spodbujati globalno solidarnost.
  4. Občinski svet predlaga, da se k uresničevanju invalidom prijazne občine pritegne čim večje število občank in občanov, invalidov, strokovnjakov vladnih in nevladnih organizacij in gospodarstvenikov.

Povečane aktivnosti policije

Vozniki motornih vozil pogosto zlorabljajo posebej označene parkirne prostore za invalide tako, da na teh prostorih parkirajo svoja vozila, ki niso označena s predpisanimi parkirnimi kartami. Na prisotnost tovrstne problematike oziroma množičnost teh kršitev pogosto opozarjajo tudi invalidi, invalidske organizacije in javnost. Tudi statistični podatki izkazujejo, da je tovrstna problematika še vedno prisotna.