SvežeIz občinskega sveta Občine Lendava

Bodo občinski svetniki Občine Lendava na dopisni seji sprejeli Predlog programa športa za letošnje leto?

Z letnim programom športa za leto 2022 Občina Lendava uresničuje javni interes v športu. Občinski svetniki občine Lendava na dopisni seji, ki se bo zaključila jutri, odločajo, ali bodo Predlog programa športa za letošnje leto sprejeli. Težav pri sprejemu sicer ni pričakovati. Osnovna usmeritev pri pripravi letnega programa je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 in izvedbeni načrt za njegovo izvajanje.
Za program športa 180 tisočakov

Občina Lendava bo v letu 2022, skladno s proračunom, za izvedbo Programa športa zagotovila razpisna sredstva v višini 180.000 evrov (78.000 evrov za športno vzgojo otrok in mladine, šport za člane in starejše, 50.000 evrov za delovanje športnih društev, 12.600 evrov za delovanje Športne zveze, 19.400,00 evrov za športne vsebine na področju športnih prireditev in promocije, 20.000,00 evrov za strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju športnih aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ I Lendava in DSŠ Lendava).

1.602.652 evrov za vzdrževanje, obratovanje ter investicije

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo bo Občina Lendava v letu 2022 namenila 1.602.652 evrov ( 90.000 evrov za upravljanje in obratovanje športnih objektov – ŠP Lendava, ŠP Petišovci in KC Čentiba, 50.000 evrov za ureditev športne infrastrukture – sanacijska dela v ŠP Lendava in delno posodobitev elektrifikacije, 376.422 evrov za ureditev športno rekreacijskega parka pri DSŠ Lendava – tudi sredstva Fundacije za šport 2021 (55.000 evrov) in sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 2021 (23.000 evrov), 244.000 evrov za ureditev igrišča pri DOŠ 1 Lendava – tudi sredstva NZS 2021 (42.500 evrov), 196.083 evrov za ureditev ŠP Petišovci – tudi sredstva Fundacije za šport 2022 in 646.147 evrov za investicijo v izgradnjo večnamenske športne dvorane z pokritim bazenom – sredstva EU.

Cilji

“Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom športa, se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, ob študijska športna dejavnost, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših, športne prireditve, šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, založniška dejavnost, delovanje Športne zveze Lendava, delovanje športnih društev, vsebin na področju športnih prireditev in promocije športa, aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ1 Lendava in DSŠ Lendava, vzdrževanja športne infrastrukture in tekočega investicijskega vzdrževanja ter investicije v večnamensko športno dvorano,” so zapisali pri Občini Lendava.

Realizacija iz lanskega leta

V letu 2021 je Občina Lendava na podlagi Razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranja Programa športa v Občini Lendava za leto 2021, izvedla sofinanciranje v višini 159.778 evrov. Razpis je bil razdeljen v šest sklopov, kjer so sklopi A,B,D predstavljali izvajanje nalog iz letnega programa, sklop F je predstavljal projekte na področju izvajanja letnega programa.

Na prvih treh sklopih je 36 upravičencev prejelo sofinanciranje v višini 117.231,00 evrov na sklopu F je skupaj 10 upravičencev prejelo sofinanciranje v višini 15.800,00 evrov. Za strokovno in organizacijsko podporo športnim društvom je ŠZ Lendava prejela skupaj 19.953 evrov (sklopi B, C in E), za izvajanje nalog na področju športne infrastrukture pri DOŠ 1 in DSŠ Lendava, sta 2 upravičenca v skladu z razpisom in letnim programom dela, prejela sofinanciranje v višini 18.344,00 evrov (sklop G), DSŠ Lendava je prejela sredstva za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja športne dvorane v višini 14.500,00 evrov.

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo, je Občina Lendava v letu 2021 skupaj porabila 992.947,00 evrov (81.087 evrov za upravljanje in obratovanje, 62.330 evrov za ureditev športne infrastrukture in 849.530 evrov za investicije).