Madžarska in italijanska narodna skupnost: Država letos namenila za kar 120.000 evrov več kot leto prej

V letu 2022 je Ministrstvo za kulturo za kulturna programa italijanske in madžarske narodne skupnosti namenilo 961.821 evrov, kar je 120.000 evrov več kot leto prej. Za leto 2022 je bilo za javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti namenjenih 50.000 evrov več kot v letu 2021.
V letu 2022 je Ministrstvo za kulturo za kulturna programa italijanske in madžarske narodne skupnosti namenilo 961.821 evrov, kar je 120.000 evrov več kot leto prej. Ta sredstva so namenjena za dejavnosti, dogovorjene v Dogovoru med Vlado Republike Slovenije in poslancema narodnih skupnosti v Državnem zboru z dne 3.7.2020 ter aneksom št. 1 k temu dogovoru z dne 15.7.2021. Za leto 2023 je predvidenih 991.838 evrov, to je 30.017 evrov več. Vsako leto Ministrstvo za kulturo najpozneje do konca oktobra pošlje neposreden poziv za naslednje koledarsko leto osrednjima organizacijama narodnih skupnosti. Izbor konkretnih vsebin kulturnih programov, njihovih prednostnih nalog (letnih, dolgoročnih in razvojnih) in izvajalcev organizacijsko spada v pristojnost osrednjih organizacij narodnih skupnosti, ki na podlagi usmeritev Ministrstvo za kulturo odločata o tem, s katerimi dejavnostmi in kako lahko pripadniki narodnih skupnosti zadovoljujejo svoje kulturne potrebe in uresničujejo svoje posebne kulturne pravice.

Za leto 2022 je bilo za javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti namenjenih 50.000 evrov več kot v letu 2021, razpisanih je bilo 142.115,00 evrov, ki bodo namenjeni 86 različnim kulturnim projektom. Financirajo se projekti, ki jih prijavijo nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in delujejo vsaj eno leto od datuma registracije na področju romske skupnosti, ter ustvarjalci na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. V okviru posameznih projektov se lahko financirajo tudi upravni stroški in stroški delovanja (npr. prostorski stroški, stroški elektrike ipd.), ki so nastali v okviru prijavljenega projekta.

Studiu madžarskih programov v Lendavi v dveh letih za slabih 42 tisočakov več

Obseg sofinanciranja programa za madžarsko narodno skupnost se je v studiu madžarskih programov v Lendavi povečal in sicer za Pomurski madžarski radio in Studio Hidak – Mostovi, 13.333 evrov letno za razvijanje novih vsebin od leta 2021 ter za dodatno zaposlitev mladega novinarja v RTV studiu madžarskih programov Lendava letno 28.500 evrov od leta 2022. 

Dva gospodarska programa

Predstavniki madžarske narodne manjšine menijo, da gospodarske razmere v Prekmurju, za katere je značilna razmeroma visoka brezposelnost, prispevajo k asimilaciji pripadnikov te narodne manjšine, saj imajo ljudje manj možnosti za iskanje zaposlitve ali ustanovitev podjetja in selitev v druge dele Slovenije ali v tujino. Za izboljšanje gospodarskih razmer sta bila uvedena dva gospodarska programa – enega financira Slovenija, drugega pa Madžarska. V letu 2021 sta MGRT in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost sklenila pogodbi o izvajanju in financiranju Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti za obdobje 2021–2024. Vrednost programa je 10.800.000 evrov.

Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe, spodbujanje kmetijstva in ponudbe lokalnih kmetijskih pridelkov oziroma živil na programskem območju ter povečanje turistične promocije območja. Program je že omogočil ustvarjanje novih delovnih mest.