Ostalo

Znani so podatki neurja iz prejšnjega tedna: V Pomurju poškodovanih preko 25.000 m3 lesa

Neurje, ki je v prejšnjem tednu v Pomurju povzročilo veliko škode na objektih, infrastrukturi in kmetijstvu, ni prizaneslo niti gozdovom. Prelomljena in izruvana so bila številna drevesa in celotni gozdovi v širšem območju od Apaške doline, preko Gornje Radgone in Radencev, mimo Murske Sobote do Turnišča.
Podrto drevje leži ne le v gozdovih ampak tudi na mejni infrastrukturi in kmetijskih zemljiščih. Poškodovana in podrta drevesa smreke in bora ob visokih poletnih temperaturah predstavljajo tudi optimalne pogoje za razmnoževanje podlubnikov, zato bo potrebna hitra sanacija. Sanacija poškodovanih gozdov je izredno zahtevno in nevarno opravilo, zato se je lotimo skrajno previdno le, če smo za to usposobljeni in opremljeni.

Zavod za gozdove Slovenije poziva lastnike gozdov, naj na prizadetem območju pregledajo svoje gozdove in se o nadaljnjih korakih dogovorijo s krajevno pristojnim revirnim gozdarjem ali pokličejo na območno enoto Murska Sobota. Predvsem bo potrebno pohiteti pri sanaciji smreke, saj lahko s tem bistveno omejimo širitev podlubnikov in ohranimo preostale nepoškodovane smrekove sestoje. Sanacija listavcev bo potekala dlje časa, tudi v jesensko zimskem času.

V četrtek, 13. 7. 2023 je neurje prizadelo širše območje v pasu od Apaške doline, Gornje Radgone, Radencev, Petanjcev, Murske Sobote, Rakičana, Gančan do Turnišča. Močan veter je lomil in podiral posamezna drevesa in skupine dreves, ponekod pa so na tleh celotni gozdovi na površinah nekaj hektarjev. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Murska Sobota ocenjuje, da je poškodovanih preko 25.000 m3 lesa in da bo zaradi popolne poškodovanosti, po končani sanaciji, potrebna obnova s sadnjo na preko 30 ha površin.

Posebno nevarnost predstavljajo poškodovana in izruvana drevesa smreke in rdečega bora. Ob visokih poletnih temperaturah predstavljajo optimalne razmere za širitev podlubnikov, s tem pa grožnjo še preostalim nepoškodovanim drevesom teh vrst. Zaradi tega bo potrebno sanacijo iglavcev izvesti hitro, še preden pride do prenamnožitve lubadarja. Sanacija poškodovanih gozdov listavcev bo počasnejša in se lahko raztegne tudi v zimski čas. Pomembno je, da bodo površine pospravljene do spomladanske sadnje in da se lahko gole površine spomladi zasadijo z rastiščem primernimi drevesnimi vrstami. Hitrost sanacije tako iglavcev kot listavcev pa lahko bistveno vpliva na zmanjšanje kakovosti napadenega lesa in posledično na višino prihodkov iz prodaje lesa, zato je hitra sanacija tudi v interesu lastnikov gozdov.

Zavod za gozdove Slovenije svetuje lastnikom gozdov, da pregledajo svoje gozdove, o nastali situaciji obvestijo krajevno pristojnega gozdarja ali pokličejo na sedež območne enote, kjer bodo napoteni do pristojnega gozdarja. Sanacijo poškodovane smreke in bora je potrebno začeti takoj, lahko tudi pred prejeto odločbo ZGS za posek, ki se izda naknadno, ob dejstvu, da je Zavod za gozdove o začetku del obveščen. Sicer pa je potrebno vse poškodovano drevje evidentirati, dobiti odločbo ZGS, ki lastniku služi tudi kot potrdilo o izvoru lesa v prometu. Potrebno je torej ugotoviti stanje, poskrbeti za formalnosti glede odločb in čim prej začeti s sanacijo poškodovanih dreves in gozdov.

“Lastnike gozdov opozarjamo, da je sečnja in spravilo v neurjih poškodovanega lesa zelo nevarno opravilo, zato se naj opravil lotijo skrajno previdno in naj poskrbijo najprej za svojo varnost. Če niso primerno usposobljeni in opremljeni naj raje poiščejo za to registrirane izvajalce gozdarskih del. Tudi pri ogledu gozdov naj bodo previdni, saj je v gozdovih veliko obviselih dreves, v krošnjah pa veliko polomljenih visečih vej ali delov krošenj, ki lahko predstavljajo nevarnost padca,” so sporočili.

Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Murska Sobota poziva tudi širšo javnost, da se zaradi nabiranja gob, gozdnih plodov ali zaradi rekreacije in sprostitve ne gibajo v območjih poškodovanih gozdov, saj je to lahko za njih zelo nevarno. Še posebej če je vetrovno, lahko pride do sprostitve obviselih dreves ali delov krošenj, kar je lahko usodno.