Ostalo

Zlata trsna rumenica: Precej na udaru lendavski okoliš, vinogradniki upravičeni do denarnega nadomestila

Zlata trsna rumenica ima epidemični značaj, ki povzroči propad trte, zaradi česar lahko nastane velika gospodarska škoda. Širi se s pomočjo žuželčjega prenašalca ameriškega škržatka, ki se je pri nas razširil v vse vinorodne dežele, njegova številčnost pa narašča. Žal postaja stanje v Prekmurskih vinogradih vse bolj alarmantno, vinogradniki pa so vse bolj zaskrbljeni.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred dobrima dvema mesecema pripravila Načrt ukrepov za zlato trsno rumenico za letošnje leto. Navedena bolezen se namreč nezadržno širi. Za območje Ljutomera in širše območje Lendave je pred kratkim bilo razglašeno okuženo območje, po Goričkem pa razmejeno. Izbruhe so zabeležili tudi na Dolenjskem in Primorskem.

Simptomi zlate trsne rumenice se intenzivneje kažejo v poletnem času in se proti jeseni stopnjujejo. Pri belih sortah se pojavi rumenenje listja, pri rdečih sortah pa listi rdečijo. Listni robovi se vihajo navznoter. Grozdi venijo in se sušijo. Pridelek na okuženih trsih je slabše kakovosti, okuženi trsi sčasoma ne rodijo več in lahko v nekaj letih propadejo. Simptomi se najprej lahko pojavijo na posameznih rozgah ali delih trsa, sčasoma pa na celotnem trsu.

V primeru laboratorijsko ugotovljene najdbe zlate trsne rumenice Fitosanitarna uprava RS z odločbo določi razmejeno območje, ki obsega žarišče okužbe in varnostno območje. Žarišče okužbe je območje s polmerom enega kilometra okrog točke potrditve zlate trsne rumenice, varnostno območje pa je pas do pet kilometrov okrog žarišča in ga omejujejo meje občin ali katastrskih občin. V žarišču okužbe je takoj po najdbi treba posekati okužene trte, poleg tega pa tudi vse trte, ki kažejo bolezenska znamenja zlate trsne rumenice. V primeru, če bi v vinogradu v žarišču več kot 20 odstotkov trt kazalo bolezenska znamenja, se izkrči celoten vinograd.

Razmejena območja (z dne 24.8.2023)

Vinogradniki z okuženega območja, v Pomurju je to v občinah Dobrovnik, Lendava, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ljutomer in Razkrižje, so upravičeni do denarnega nadomestila

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vinogradnike na okuženih območjih zlate trsne rumenice obvešča, da bodo upravičeni do finančnega nadomestila za odstranjene trse v vinogradih, ki imajo do 20 odstotkov trsov s simptomi zlate trsne rumenice. Vloge bodo lahko od 10. do 31. oktobra vložili na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Do finančnega nadomestila je upravičen vinogradnik, ki je vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev (RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila v skladu z Uredbo o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice ter vloži vlogo v skladu s to uredbo.

Več informacij o pogojih za pridobitev finančnega nadomestila in vložitvi vloge je v Navodilu za uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice na okuženih območjih.