Ostalo

Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2021: Prihodki višji kot v letu 2020

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2021 je pripravljen v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah.
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo občine pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

“Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2021 je akt Občine Turnišče, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2021. Pri pripravi poskušamo upoštevati Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna izdanega s strani Ministrstva za finance,” so zapisali pri Občini Turnišče.

Skladno z Zakonom o javnih financah mora Ministrstvo za finance obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna. Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2021 je bila pomladanska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. Podatki iz te napovedi so bili podlaga tudi za pripravo proračuna občine Turnišče za leto 2021. Ob pripravi proračuna so, kot so zapisali, upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.

Dva rebalansa

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2021 je Občinski svet sprejel na 15. redni seji dne 21.1.2021. Proračun je predvideval skupne prihodke v višini 2.912.821,00 EUR in skupne odhodke v višini 3.377.346,76 EUR. Zaradi sprememb tekom leta in uravnoteženja prihodkov z odhodki je Občinski svet sprejel tudi dva rebalansa proračuna 2021. Prvi rebalans proračuna Občine Turnišče za leto 2021 je bil sprejet na 18. redni seji, dne 23.6.2021 in je predvideval skupne prihodke v višini 2.969.991,37 EUR in skupne odhodke v višini 3.434.517,13 EUR. Drugi rebalans proračuna Občine Turnišče za leto 2021 je bil sprejet na 20. redni seji dne 04.11.2021. Predvideval je skupne prihodke v višini 2.944.921,37 EUR in skupne odhodke v višini 3.409.447,37 EUR. Prav tako so ob koncu leta nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo potrebno proračun prilagoditi s prerazporeditvami znotraj posebnega dela proračuna.

Prihodki in odhodki

Prihodki občine so v letu 2021 znašali 2.732.513 EUR in so za 3 odstotke višji kot v letu 2020. Od teh so transferni prihodki v istem obdobju znašali 432.618 EUR. Kapitalski prihodki bili so nižji kot v prejšnjem letu in se nanašajo na prodajo stanovanj in zemljišč. Nedavčni prihodki so bili za 3% nižji kot v letu 2020. To so predvsem prihodki iz udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, upravne takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni ter drugi nedavčni prihodki in so v letu 2021 znašali 155.488 EUR.

Odhodki občine so v letu 2021 znašali 2.955.870,33 EUR. Največji delež v odhodkih so v letu 2021 predstavljali investicijski odhodki. Realizirani so bili v višini 1.217.956,83 EUR, kar je za 115 % več kot v letu 2020. Sledijo tekoči transferi, ki so bili realizirani v višini 884.397,52 EUR oz. 3 % manj kot v letu 2020. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 835.616,81 EUR oz. 12 % več kot v letu 2020. Najmanjši delež v odhodkih pa predstavljajo Investicijski transferi. V letu 2021 so bili realizirani v višini 17.899,17 oz. 4 % več kot v letu 2020.