Sveže

Za tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture Občina Lendava letos namerava porabiti največ 650 tisočakov

Redno vzdrževanje občinskih javnih cest je v skladu z Zakonom o cestah obvezna občinska gospodarska javna služba, katere način opravljanja lokalna skupnost skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah predpiše z odlokom. Za tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture skrbi podjetje Eko-Park d.o.o., Občina pa namerava za tovrstno gospodarsko javno službo nameniti največ 650 tisočakov.
Večino stroškov predstavljajo izdatki iz naslova izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest, katere izvajalec od junija 2019 naprej je javno podjetje Eko-Park d.o.o. Lendava. Javna služba, ki se izvaja skladno z Odlokom o načinu opravljanja GJS rednega vzdrževanja občinskih cest v občini Lendava in izvajalsko pogodbo, zajema letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Dela rednega vzdrževanja so: pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje cestnih objektov, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, redno vzdrževanje brežin in berm, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, čiščenje cest, redno vzdrževanje mejnikov, redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin, nadzor  osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijski ukrepi in zimska služba.

Pri Občini Lendava so sicer že leta 2019 ocenili, “da bi za neko normalno zagotavljanje varnosti in prevoznosti občinskih javnih cest, kakor tudi na osnovi izkušenj iz preteklih let, letno morali nameniti najmanj 500 tisočakov. Ta znesek balansira med letnim in zimskim vzdrževanjem, v odvisnosti od vremenskih razmer in potreb po vzdrževanju v zimskem času.” Študije kažejo, da v Sloveniji znašajo povprečni stroški izvajanja te gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na 1 km okrog 3.800 evrov. Občina Lendava ima kategoriziranih okrog 180 km javnih cest.