Ostalo

Za povračila občinam ob zunanji schengenski meji, med katerimi je tudi Lendava, dodaten milijon evrov

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 30.6.2021 o povračilu stroškov občinam ob zunanji schengenski meji, nastalih kot posledica povečanega nadzora državne meje v letu 2021. Za povrnitev dela stroškov občinam na zunanji schengenski meji se v letu 2021 nameni dodatna sredstva, in sicer še milijon evrov.
Župani občin ob zunanji schengenski meji (občine Ilirska Bistrica, Črnomelj, Koper, Brežice, Metlika, Lendava, Kostel, Rogatec, Osilnica, Kočevje, Ormož, Piran, Novo Mesto, Loški Potok, Zavrč, Razkrižje, Podčetrtek, Loška dolina, Središče ob Dravi, Bistrica ob Sotli, Krško, Šentjernej, Rogaška Slatina, Cirkulane, Hrpelje-Kozina, Kostanjevica na Krki, Žetale, Ljutomer, Videm, Podlehnik, Črenšovci, Gorišnica) so tudi po junijskem sklepu na vlado in posamezne ministre naslavljali pobude za povečanje zneska, ki jim ga je namenila v letu 2021 za izboljšanje razmer v obmejnih občinah (ta znesek je 2,5 milijona evrov).

Te občine tudi letos izvajajo številne investicije za obnovo poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji in občinskih poti, ki so že od leta 2015 dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje schengenske meje. Župani izpostavljajo, da so stroški sanacije infrastrukture izredno visoki, zato predlagajo povečanje zneska za povračilo dela teh stroškov.

Slovenska policija mora ne glede na število nezakonitih prehodov državne meje intenzivno izvajati aktivnosti za njihovo odkrivanje ter za preprečevanje in odkrivanje tihotapljenja migrantov. Pri tem uporablja različne tehnične pripomočke in sodeluje tudi s Slovensko vojsko. Zaradi izjemno povečane rabe infrastrukture v teh občinah prihaja do povečanja izdatkov za sanacije poti ob državni meji oziroma začasnih tehničnih ovirah oziroma za njihovo vzdrževanje v stanju, primernem za uporabo s strani policije in Slovenske vojske.

“Vlada se zaveda, da z intenzivnim nadzorom državne meje že nekaj let prihaja do povečane rabe občinske infrastrukture, ki jo je nujno treba vzdrževati zaradi nadaljnje uporabe. Zato je že v letih 2020 in 2021 tem občinam namenila nekaj sredstev za kritje dela stroškov za obnovo poškodovane infrastrukture in stroškov, povezanih z zagotavljanjem varnosti prebivalcev (postavitve dodatnih virov razsvetljave, tehničnih sredstev), ter s tem boljšo kakovost življenja in ohranjanje poseljenosti v občinah ob zunanji schengenski meji.

Tudi pri povrnitvi stroškov na podlagi dopolnitve sklepa gre za enkratno povračilo v letu 2021 na podlagi predloženih računov in utemeljitve namenske porabe in drugih listinskih dokazov. Župani občin ob zunanji schengenski meji jih predložijo Ministrstvu za notranje zadeve do 30. novembra 2021,” so sporočili.