Sveže

Vlada zavrnila arbitražni zahtevek Zdravstvenega doma Lendava

Vlada RS je na minuli 115. seji zavrnila arbitražni zahtevek Zdravstvenega doma Lendava. Zdravstveni dom Lendava sicer ni edini, saj je bil zavrnjen tudi arbitražni zahtevek Zdravstvenega doma Murska Sobota in še nekaterih drugih Zdravstvenih domov ter bolnišnic. Poglejmo zakaj …

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na podlagi 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 objavil Razpis programov zdravstvenih storitev, ki je bil objavljen 24. 6. 2016.

Upravni odbor ZZZS je opravil izbiro med ponudniki, ki so posredovali ponudbo za izvedbo izbranih zdravstvenih programov in 15. 9. 2016 sprejel Sklep o izbiri ponudnikov za opravljanje programov zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Na podlagi navedenega sklepa je izvajalec Zdravstveni dom Lendava, ki na razpisu ni bil izbran, ZZZS posredoval zahtevo za izvedbo arbitražnega postopka.

Ker neizbran ponudnik v skladu s 63. členom ZZVZZ lahko zahteva, da o izbiri odloči arbitraža, sestavljena iz predstavnikov vseh partnerjev, ki odločajo o spornih vprašanjih na arbitraži za sklepanje Dogovora, je ZZZS kot predsedujoči v letu 2016 sklical narok arbitraže partnerjev Splošnega dogovora na Sklep o izbiri ponudnikov za opravljanje programov zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

10. 2016 je potekala arbitraža na ZZZS, ki niso dosegle soglasja partnerjev, zato je v skladu z ZZVZZ o spornem predlogu odločila Vlada RS na svojem minulem zasedanju.

Ministrstvo za zdravje je vlogo preučilo in ugotavlja, da je Zdravstveni dom Lendava predlagal pridobitev specialistične ambulantne dejavnosti na področju urologije. Soglasje partnerjev ni doseženo, saj v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2016 ni bilo predvidenih sredstev za širitev navedenih programov. Vlada RS je zato sprejela sklep, da se arbitražni zahtevek v zvezi z Razpisom programov zdravstvenih storitev, ki ga je uveljavljal Zdravstveni dom Lendava, zavrne.