Ostalo

Vlada včeraj sprejela Sedmo letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji

Vlada RS je včeraj sprejela Sedmo letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2019. Pričujoče poročilo je letno poročilo o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 in zajema obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2016.
V marcu 2016 je bil v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 2010-2017 v okviru prvega instrumenta Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, objavljen osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Razpisanih je bilo skupaj 6.600.000,00 EUR nepovratnih sredstev za leti 2016 in 2017. V letu 2016 se je izvajalo 27 projektov začetnih investicij. V letu 2016 je bilo izplačanih 2.248.278,75 EUR.

V okviru drugega instrumenta Programa »Spodbujanje razvoja človeških virov«, je bil v letu 2016, v mesecu novembru objavljen javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na območju izvajanja zakona. V letu 2016 so se začele izvajati tudi aktivnosti namenjene mladim v Pomurju, ki jih izvaja Pomurski tehnološki park, kot edini subjekt inovativnega okolja iz Pomurja. V letu 2016 je bila pripravljena analiza potencialov v Pomurju, akcijski načrt, izobraževalno gradivo ter izvedenih več dogodkov in aktivnosti s mladimi (dijaki, študenti in brezposelnimi) in podjetji, ki so skupno reševali podjetniške izzive. V letu 2016 je bilo izplačanih 100.000 EUR.

V okviru tretjega instrumenta Programa »Socialno podjetništvo« je bila v mesecu januarju 2016 organizirana delavnica na temo socialnega podjetništva. V mesecu juniju je bil objavljen nacionalni javni razpis iz sredstev Evropske kohezijske politike, za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018. Na območju zakona se izvaja 17 operacij.

Koordinacijo aktivnosti in spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurju je v letu 2016 prevzel Razvojni center Murska Sobota v okviru svojih rednih aktivnosti. V letu 2016 sredstev v okviru tega instrumenta Programa Pomurjeni bilo predvidenih.

V okviru Instrumenta 4 »Promocija regije« je aktivnosti v okviru Načrta promocije regije, da bi privabili domače in tuje investicije, v letu 2016 izvajal Razvojni center Murska Sobota, ki predstavlja tudi osrednjo točko za usmerjanje in pomoč investitorjem pri realizaciji njihovih investicij. Izdelana je bila Strategija komunikacije Pomurske regije ter identificirana ključna sporočila regije, pripravljena ponudba regije potencialnim investitorjem, izvedena promocija regije kot lokacije za (tuje) investitorje na različnih dogodkih doma in tujini ter promocija gospodarstva regije, za potencialne investitorje prenovljen Katalog pomurskega gospodarstva, ažurirani in posodobljeni podatki o poslovnih/gospodarskih conah (vključeni v prenovljen katalog). Za izvedbo aktivnosti za zagotovitev infrastrukturnih pogojev za uspešno srednje in dolgoročno promocijo regije za privabljanje tujih in domačih investicij: Vrata v Pomurje, je pristojna Mestna občina Murska Sobota. V letu 2016 je bil objavljen poziv za upravljalca paviljona »EXPO Milano 2015«, prijavo je oddala tudi Mestna občina Murska Sobota. Paviljon »EXPO Milano 2015« je bil predan v upravljanje Mestni občini Murska Sobota ter podpisan dogovor o prenosu upravljanja paviljona »EXPO Milano 2015«. Po podpisu dogovora je Mestna občina Murska Sobota pristopila k pridobivanju potrebne gradbene dokumentacije in k pripravi investicijske dokumentacije.

V okviru Instrumenta 5 »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji”, je aktivnosti v okviru instrumenta 5 izvajal Razvojni center Murska Sobota, ki spremlja realizacijo in poroča o izvajanju programa.V okviru vzpostavitve razvojnega partnerstva v regiji, je bilo v letu 2016 izvedeno srečanje Strateškega razvojnega partnerstva v Pomurju, ki so se ga v mesecu decembru 2016 udeležile regijske (razvojne) institucije. Srečanje je bilo namenjeno seznanitvi s 6. Letnim poročilom zakona za leto 2015, Programu Pomurje 2017 ter aktualizaciji skupnih stališč regije v luči izvajanja programa Pomurje 2017, s ciljem zagotovitve vseh sredstev programa do zakonsko določene višine 33 mio EUR, s spremembo programa oz. podaljšanjem obdobja izvajanja zakona.

Za samostojno izvajanje nalog so v letu 2016 bila Regionalni razvojni agenciji – Razvojnemu centru Murska Sobota, izplačana sredstva v skupni višini 58.169,77 EUR.

V zvezi z uvedenimi spodbudami za zaposlovanje in davčno olajšavo za investiranje v Pomurski regiji, v poročilu navajamo tudi podatke, ki se nanašajo na leto 2015. Davčni zavezanci so v letu 2015 uveljavljali olajšavo za investiranje in spodbudo za zaposlovanje kot sledi: Davčne olajšave za zaposlovanje je v letu 2015 koristilo 28 davčnih zavezancev, v skupni vrednosti 700.838 EUR. Davčne olajšave za investiranje je v letu 2015 koristilo 249 davčnih zavezancev, v skupni vrednosti 11.185.537 EUR. Spodbude za zaposlovanje je v letu 2016 koristilo 43 podjetij, ki so zaposlila 261 prikrajšanih delavcev. Delodajalcem, ki so z vlogo za povrnitev prispevkov pridobili pravico do povrnitve stroškov zaposlitve, je bilo za 2016 skupaj priznano in izplačano 512.596,15 EUR sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2015 zaključilo z aktivnostmi, saj se je zaključilo izvajanje Programa razvoja podeželja 2007–2013, prav tako so bila izvedena še zadnja izplačila. Tako izplačil v letu 2016 iz PRP 2007-2013 več ni bilo.  Z letom 2015 se je začel izvajati Program razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, v okviru katerega je do konca leta 2023 na voljo 1,1 mrd EUR. Do konca leta 2016 je bilo objavljenih 18 javnih razpisov. V letu 2016 se je zagnal investicijski cikel, ki se je z 20 novimi javnimi razpisi nadaljeval tudi v letu 2017. Pomurju je bilo v letu 2016 izplačanih 37.299.476 EUR, kar predstavlja 20,8% vseh izplačanih sredstev.

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2015, skupaj z občinami, nadaljevalo in zaključilo z izvedbo projekta vodooskrba Pomurja. Projekt vodooskrbe Pomurja je bil vključen v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI 2007 – 2013), v indikativni seznam velikih projektov. Izgradnja omrežja se je financirala iz sredstev Kohezijskega sklada. V sklopu posameznih projektov se je iz Kohezijskega sklada financirala tudi novogradnja ter rekonstrukcija vodnih virov in transportnih vodovodov. V letu 2015 so bila izvedena še vsa izplačila. V letu 2016 so bila pripravljena Končna poročila upravičencev o izvedbi projekta.

Zakon v 13. členu predvideva pripravo letnih poročil, ki jih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  predlaga Vladi RS. V skladu z zakonom Vlada RS o tem poroča Državnemu zboru RS. Vlada je na 126. redni seji dne 16.3.2017 sprejela Šesto letno poročilo za leto 2015 . Z vsebino letnega poročila za leto 2015 je bila seznanjena tudi Komisija DS RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na 93. seji dne 3.4.2017. Šesto letno poročilo je bilo obravnavano tudi v Državnem zboru RS, na 25. redni seji Odbora za gospodarstvo dne 6.4.2017, ki se je s poročilom seznanil. Z vsebino šestega letnega poročila je bilo seznanjeno tudi Strateško razvojno partnertsvo Pomurja, dne 22.12.2016.

Pričujoče Poročilo za leto 2016 zajema obdobje sedmega leta izvajanja Zakona. Pri pripravi so sodelovala vsa ključna ministrstva in uradi, neposredno vključeni v izvajanje zakona in sicer: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktorat za regionalni razvoj), Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko , Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za finance in Finančna  uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Javni sklad za regionalni razvoj in razvoj podeželja, SPIRIT Slovenija .

V delu, ki obravnava tako imenovani »Zakon v širšem smislu«, so sodelovala tudi nekatera druga ministrstva in uradi z navedbo aktivnosti, katere sicer niso neposredno povezane z izvajanjem Zakona, vendar pa imajo pomemben vpliv na razvoj Pomurja, kot na primer Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje ter Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Letno poročilo vsebuje tudi projekte čezmejnega sodelovanja v okviru Cilja 3 in vsebino, ki se nanaša na aktivnosti Eko sklada, Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Urada Vlade RS za narodnosti.

Na predlog Državnega sveta RS o večji vključenosti območnih razvojnih agencij v izvajanje Zakona, ob obravnavi tretjega letnega poročila za leto 2012 v letu 2013, so v predmetno poročilo vključene tudi območne razvojne agencije. Prav tako pa so v prilogi poročila predstavljeni podatki o odobrenih sredstvih na javnih razpisih programa tudi na ravni posameznih občin in upravnih enot.