Ostalo

V Turnišču so sprejeli že drugi rebalans proračuna za letošnje leto

Na minuli 8. redni seji občinskega sveta Občine Turnišče so prisotni občinski svetniki obravnavali in sprejeli že drugi letošnji rebalans občinskega proračuna. Drugi zaporedni rebalans proračuna je bil potreben, saj so se, kot so zapisali na Občini Turnišče, spremenili tako načrtovani prihodki kot tudi odhodki. Največja “krivca” za drugi rebalans sta načrtovanje izvedenih projektov v letošnjem letu in avgustovsko neurje.
Proračun Občine Turnišče za leto 2023 je bil sprejet na 3. redni seji dne 20.3.2023. Proračun Občine Turnišče za leto 2023 je predvideval skupne prihodke v višini 3.978.953 evrov in skupne odhodke v višini 5.362.384 evrov. Načrtovano v proračunu za leto 2023 je bilo, da se proračunski primanjkljaj v višini 1.383.431 evrov pokrije iz pozitivnega stanja na računu na dan 31.12.2022 v višini 929.991 evrov in porabe najetega dolgoročnega kredita za namen projekta Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče v višini 620.400 evrov.

Rebalans proračuna Občine Turnišče za leto 2023 je bil sprejet na 5. redni seji dne 20.6.2023. Rebalans proračuna Občine Turnišče za leto 2023 je predvideval skupne prihodke v višini 4.167.453 evrov in odhodke v višini 5.576.884 evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj v rebalansu proračuna za leto 2023 je bil v višini 1.409.431 evrov in se je pokril iz pozitivnega stanja na računu na dan 31.12.2022 v višini 929.991 evrov in porabe najetega dolgoročnega kredita za namen projekta Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče v višini 620.400 evrov.

Drugi rebalans

Drugi rebalans proračuna Občine Turnišče za leto 2023 predvideva skupne prihodke v višini 4.262.953 evrov in odhodke v višini 5.667.584 evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj v rebalansu proračuna za leto 2023 številka 2 v višini 1.409.431 evrov se pokrije iz pozitivnega stanja na računu na dan 31.12.2022 v višini 929.991 evrov in porabe najetega dolgoročnega kredita za namen projekta Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče v višini 620.400 evrov.

Župan Občine Turnišče, Borut Horvat

“Po sprejetem rebalansu proračuna so nastopile okoliščine, ki narekujejo določene spremembe na strani prihodkov in odhodkov. Ob pripravi rebalansa proračuna smo razpolagali s podatki uradnih institucij o predvideni gospodarski rasti in rasti cen življenjskih potrebščin, ki so bili ob načrtovanju proračunskih postavk upoštevani tako pri sprejemanju proračuna kot pri sprejemanju rebalansa proračuna.

Prav tako pa smo že upoštevali realizacijo proračuna do sprejemanja rebalansa proračuna. Ker se posamezni stroški na trgu še vedno ne umirjajo prav tako pa je v Republiki Sloveniji prisotna nadpovprečna inflacija, glede na območje držav vključenih v EURO-območje, le ta vpliva tudi na rast odhodkov proračuna na več proračunskih postavkah. Glede na podatke ob pripravi rebalansa proračuna in dejanskih podatkih sedaj ob pripravi rebalansa proračuna številka 2 ugotavljamo, da so se določeni stroški povečali glede na predvidevanja v mesecu juniju 2023 oz. so cene energentov ostale na visokih ravneh, kar posledično vpliva na več proračunskih postavk proračuna, prav tako se navedene spremembe v nadaljevanju že odražajo v polletni realizaciji proračuna, na podlagi katere lahko dokaj točno predvidevamo porabo.

Pri posameznih projektih, ki so v izvajanju, se zaradi objektivnih okoliščin povezanih z gospodarsko klimo v EU in drugih območjih, kažejo odstopanja v rokih izvedbe in cenah (povišanja oz. podaljševanje rokov izvedbe). Le ta pa vplivajo tudi na dosedanjo realizacijo oz, na realizacijo do konca proračunskega leta. Obenem pa ugotavljamo, da je trend upadanja investicij že prisoten, kar je posledica zastoja na pripravi dokumentov finančne perspektive 2021-2027, saj je razpisov zelo malo oz. določeni razpisi pa nas omejujejo z omejitvami (npr. obmejna problemska območja). Ugotavljamo pa tudi, da bo odprava posledic neurij v Republiki Sloveniji dolgotrajna in da bo zaradi tega tudi manj razpisov na državni in lokalni ravni, kar bo negativno vplivalo na prihodke v proračunskih letih 2024 in 2025,” so sporočili iz Občine Turnišče.

S prerazporeditvami in črpanjem splošne proračunske rezervacije ni mogoče pokriti vseh sprememb na odhodkovni strani, zato so torej v sprejem predlagali rebalans proračuna 2023 številka 2. S predlogom rebalansa proračuna 2023 je predvideno tudi povečanje določenih prihodkov proračuna zaradi povečanja prilivov med letom, uskladitev posameznih prilivov z na novo ocenjenimi prilivi, glede na realizacijo v obdobju januar—avgust 2023. “Na prihodkovni ravni med drugim usklajujemo prihodke na kontih skupine 74 glede na nakazila državnih institucij (vezano na sofinanciranje projektov). Iz gradiva izhajajo spremembe tako na strani prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna za leto 2023,” so še sporočili iz Turnišča.

Prihodki v Rebalansu proračuna Občine Turnišče številka 2 za leto 2023 znašajo 4.262.953 evrov in so višji od zadnjega veljavnega proračuna za leto 2023 za 95.500 evrov (2,29 %). Odhodki v Rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2023 številka 2 znašajo 5.667.585 evrov in so višji od zadnjega veljavnega proračuna za leto 2023 za 90.701,00 evrov (1,63 %). Razlika med bilancami se pokriva s prenosom sredstev na dan 31.12.2022 v isti višini kot v zadnjem sprejetem proračunu za leto 2023 in porabo neporabljenega dolgoročnega kredita iz leta 2022. “Rebalans proračuna za leto 2023 je uravnotežen,” so sporočili.