Ostalo

V klopi bo danes sedlo 190.990 osnovnošolcev in 73.900 srednješolcev

Danes se začenja novo šolsko leto. V šole odhajajo vsi učenci in učenke osnovnih šol ter dijakinje in dijaki srednjih šol. Pouk in druženje v šolah bo potekalo v okviru zahtev in priporočil NIJZ, kar pomeni, da bo letošnji začetek šolskega leta bistveno drugačen od minulih običajnih let.
V šolskem letu 2019/20 je bil delež vključenih otrok v vrtce 82,7 % in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za eno odstotno točko. Delež vključenih 4-5-letnikov v vrtce je 94,1 %, v preteklem letu 93,5 %. Gre za povečanje za 0,6 odstotne točke, kar ocenjujemo kot solidno. Želimo si, da bi v šolskem letu 2020/21 dosegli v vrtcih 95 % delež vključenosti 4-5 letnikov. S tem bi dosegli cilj EU 2020, in sicer 95 %.

Osnovne šole bo v tem šolskem letu obiskovalo predvidoma 190.990 učenk in učencev (lani 187.476), od tega bo šolski prag prestopilo 21.366 prvošolk in prvošolcev (lani 20.796). V 27 osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah bo predvidoma vključenih 3335 otrok.

V 15 zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo predvidoma vključenih 87 otrok (vrtec), 915 učenk in učencev ter 273 dijakinj in dijakov. V domsko vzgojo bo predvidoma vključenih 866 otrok in mladostnikov.

Srednje šole bo obiskovalo približno 73.900 dijakinj in dijakov, kar je nekoliko več kot v minulem šolskem letu, ko jih je bilo 72.891. Od tega jih bo v prvih letnikih približno 21.000, lani jih je bilo 20.450.

Novo šolsko leto se pričenja po modelu B

Novo šolsko leto se pričenja po modelu B, kar pomeni izvajanje pouka in drugih dejavnosti v skladu z omejitvami, ki jih določa NIJZ z namenom, da se zagotovi čim bolj varno učno okolje. V praksi gre za podobno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, ki je že potekalo letos po prekinitvi zaradi epidemije. Šola organizacijo dela pripravi tako, da pouk poteka po urniku, ki v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj. Učenci med odmori ostajajo v učilnicah. Šola določi sistem prihajanja in odhajanja učencev v šolo in iz šole, izvajanje šolske prehrane, evidentiranje učencev pri obveznih in neobveznih izbirnih predmetih, način izvajanja jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in omejitve pri izvajanju interesnih dejavnosti. Določi tudi protokol za razkuževanje in vzdrževanje higiene. Model A ne predvideva nikakršnih omejitev zaradi zdravstvenih razmer in predpostavlja stanje pred razglasitvijo epidemije.