Ostalo

Uvoz električnega kolesa iz Kitajske? Preverili smo, ali se (sploh) splača

Električna kolesa zahvaljujoč hitremu napredku v razvoju električnih motorjev, akumulatorjev ter okvirjev, kakor tudi zaradi široke uporabnosti tako v mestih kot v naravi, postajajo prodajni hit. Potrošniki seveda precej radi naročamo izdelke iz Kitajske, mnogi od nas pa tudi električna kolesa. Pa se to še sploh splača?
Razvoja in prodaje so se lotile vse velike kolesarske blagovne znamke ter številni manjši oziroma manj znani proizvajalci in posredniki. Ne glede na blagovno znamko večina električnih koles in njihovih sestavnih delov na evropski trg prihaja iz Ljudske republike Kitajske. Ker je uvoz električnih koles močno vplival na obstoj industrije koles v Evropi, je Evropska komisija uvoz električnih koles dodatno obremenila s protidampinškimi in izravnalnimi dajatvami. Posledično lahko tak uvoz kupcu prinese visoke uvozne stroške, na katere pri naročilu ni računal.

Uvoz koles, delov za kolesa ali koles z električnim pogonskim motorjem za uvoznike lahko skriva številne pasti. Prodajalci blaga storijo vse, da so izdelki cenovno privlačni, vendar je ugodna cena lahko le navidezna. Pogosto se pri pregledu dokumentov in blaga ob uvozu ugotovi, da so priloženi lažni tehnični podatki, ki posledično vodijo k napačni uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske tarife. Velikokrat je blago tudi poslano iz držav za katere protidampinški ukrepi niso uvedeni, dejansko pa gre za kitajska kolesa. Blago se dostavlja v razstavljenem stanju, navedena je prenizka vrednosti blaga, priložene so nepopolne ali lažne fakture. Ko se ugotovijo vsa dejstva in obračunajo vse dajatve, lahko to pomeni, da bo kupec na koncu plačal bistveno višjo ceno, ki je daleč od ugodnega nakupa.

Temeljni dejavniki za določitev dajatev pri uvozu koles z električnim pogonskim motorjem so: carinska tarifa, poreklo blaga in carinska vrednost blaga. Kot rečeno so električna kolesa tudi predmet instrumentov trgovinske zaščite. Preden se pristopi k obračunu dajatev je treba blago, ki je predmet trgovanja, uvrstiti v skladu z veljavnimi predpisi v nomenklaturo carinske tarife. Pravilna uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife je pogoj, da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla ipd.).

Električna kolesa opremljenega s pedali in s pomožnim električnim motorjem s trajno nazivno močjo do vključno 250 W, se pravilno uvrščajo pod oznako TARIC 8711 60 10 00 oziroma pod 8711 60 90 10, če je nazivna moč nad 250 W. V primeru uvoza nekompletnega električnega kolesa (lahko tudi v razstavljenem stanju), ko so na okvir kolesa montirane vilice, električni motor, akumulator, kolesi ali zavore, se smatra takšno kolo, v skladu s pravili carinskega uvrščanja (konkretno v skladu s splošnim pravilom 2(a) za razlago kombinirane nomenklature), kot kolo, ki ima bistvene značilnosti kompletnega kolesa in se uvrsti kot kompletno kolo pod tarifno podštevilko harmoniziranega sistema (HS) 8711 60.

Pogosto električna kolesa nimajo porekla iz države, iz katere so bila poslana/izvožena. Poreklo se določi v skladu z določbami, ki se uporabljajo za blago z nepreferencialnim poreklom. Pravila za določitev nepreferencialnega porekla blaga so samostojno (avtonomno) določena s strani države uvoznice in se od države do države med seboj razlikujejo. Pri uvozu v EU je treba upoštevati pravila o nepreferencialnem poreklu, ki veljajo v EU. Kako blago pridobi nepreferencialno poreklo v skladu z EU pravili, je določeno v 60. členu Uredbe (EU) št. 952/2013 (Carinski zakonik Unije; v nadaljnjem besedilu: CZU). Pri tem velja opozoriti še na 33. člen Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 oziroma na predelavo ali obdelavo, ki ni gospodarsko upravičena za namene pridobitve porekla. Šteje se, da predelava ali obdelava, opravljena v drugi državi ali na drugem ozemlju ni bila gospodarsko upravičena, če se na podlagi razpoložljivih dejstev ugotovi, da je bil namen te operacije izogibanje uporabi ukrepov iz člena 59 CZU (npr. izogibanje protidampinškim in/ali izravnalnim ukrepom).

Po uvrstitvi blaga pod pravilno podštevilko kombinirane nomenklature in nadalje pod oznako TARIC ter določitvi dejanskega porekla blaga, se pristopi k obračunu uvoznih dajatev.

Dajatve se obračunajo na podlagi predloženega računa. Carinska vrednost blaga se največkrat izračuna na podlagi transakcijske vrednosti in zajema vrednost uvoženega blaga (vrednost, ki jo kupec plača ali jo bo plačal prodajalcu), stroške, ki so nastali do carinskega območja Unije, kot na primer: stroški prevoza, embaliranja, zavarovanja in licenčnine, če predstavljajo pogoj za prodajo blaga. V primeru, da vrednost na predloženem računu odstopa od cen enakega oziroma podobnega blaga, se carinska vrednost blaga izračuna na podlagi ostalih predpisanih metod vrednotenja.

Kolesa s pedali in električnim pomožnim motorjem, ki se uvrščajo pod tarifno podštevilko HS 8711 60 in so s poreklom iz Ljudske republike Kitajske so v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/73 in Izvedbeno uredbo komisije (EU) 2019/72 tudi predmet protidampinških in izravnalnih ukrepov.

Višina protidampinških dajatev za posamezne družbe proizvajalke, ki so navedene v drugem odstavku 1. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/73 znašajo od 10,3 – 58,3 % in se uveljavlja z navedbo ustrezne dodatne oznake TARIC in s predpisano trgovinsko fakturo ter od 16,2 – 70,1% za vse druge družbe, ki ne izpolnjujejo teh pogojev. Enako velja tudi za obračun dokončnih izravnalnih dajatev v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/72, le da so te nekoliko nižje. Za posamezne družbe proizvajalke ob navedbi dodatne oznake TARIC in predložitvi predpisane trgovinske fakture znašajo od 3,9 – 17,2 % oziroma 17,2 %, če gre za blago drugih družb, ki niso upravičene do ugodnosti.

Da bi se izognili navedenim pastem in nevšečnostim povezanih z uvozom električnih koles predlagamo, da se pred spletnim nakupom na pristojnem finančnem uradu posvetujete o blagu, ki ga uvažate, o njegovem dejanskem poreklu in vrednosti.

Navajamo primer obračuna dajatev, ki jih je treba plačati pri uvozu kolesa z električnim pogonskim motorjem s trajno nazivno močjo nad 250 W, ki se uvršča pod oznako TARIC 8711 60 90 10, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ob predpostavki, da je vrednost blaga 700 eur/kos in da kupec ne izpolnjuje pogoje za uveljavitev individualne obravnave. Iz priložene tabele je razvidno, da je za tako kolo treba plačati skupno 882,46 EUR dajatev (6 % carine za uvoz iz tretje države, 62,1 % dokončne protidampinške dajatve, 17,2 % izravnalne dajatve in na seštevek vrednosti blaga in dajatev še 22 % DDV), kar pomeni, da je končna cena električnega kolesa kupljenega preko spleta dejansko 1582,46 EUR.