Ostalo

Upokojenci, danes boste prejeli nekoliko višje pokojnine! Kako bo decembra, januarja in februarja?

Danes bodo upokojenke in upokojenci prejeli višje pokojnine. Za 1,8 odstotka bodo višje tudi decembrske pokojnine. Z zvišanjem se najnižja pokojnina, ki jo prejema upravičenec s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa, poveča na 700 evrov. Decembra bodo upokojenke in upokojenci prejeli zimski letni dodatek, januarja pa sledi 8,2 odstotna uskladitev pokojnin in poračun v februarju.
Čeprav je v pripravi sistemska prenova Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je Vlada Republike Slovenije že letos sprejela vrsto ukrepov, ki naslavljajo predvsem najranljivejše skupine upokojencev.

Ključni ukrepi so:

  1. Izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev in prejemkov nadomestil iz invalidskega zavarovanja višini 1,8 odstotka z namenom blažitve posledic vsesplošne draginje. S tem ukrepom se zagotovljena pokojnina, to je najnižja pokojnina, ki jo prejema upravičenec s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa, poveča na 700 evrov. Povečan del navedenih prejemkov se bo izplačal ob izplačilu pokojnin in nadomestil za mesec november in december 2023. Finančne posledice tega ukrepa za oba meseca skupaj znašajo okvirno 20 milijonov evrov.
  2. Zimski letni dodatek za prejemnike pokojnin in prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini 40 odstotkov izplačanega letnega dodatka v letu 2023. Zimski letni dodatek bo izplačan 20. decembra 2023, v aprilu 2024 pa bo izplačan tistim, ki bodo upravičenje do letnega dodatka za leto 2023 pridobili kasneje na podlagi odločb o priznanju nove pravice z učinkom za nazaj. Za izvedbo tega ukrepa je zagotovljenih 68 milijonov evrov.
  3. Od januarja 2024 se bo vdovam in vdovcem, ki uveljavijo pravico do pokojnine po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 in izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine in pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, zagotavljala pokojnina v višini seštevka zneska lastne starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter zneska osnove za odmero vdovske pokojnine, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine.
    Tako bi v primeru, ko sta zakonca prejemala vsak 400 evrov pokojnine, po še veljavni zakonodaji vdova prejela 442,33 evra, medtem ko bo po novi zakonodaji prejela zagotovljeno vdovsko pokojnino v višini zneska zagotovljene pokojnine, ki bo januarja 2024 znašala 744,15 evra. Ocenjuje se, da bodo finančne posledice navedenega ukrepa na letni ravni znašale okoli osem milijonov evrov.
  4. Višje pokojnine delovnih invalidov: Delovni invalidi s pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, ki so delali vsaj 4 ure, so doslej poleg plače za štiri ure dela prejemali tudi delno nadomestilo, ki je bilo odmerjeno od invalidske pokojnine, kar pomeni, da je ta del njihovega dohodka že upošteval odmerni odstotek. Ob upokojitvi je bila določena pokojninska osnova, ki je temeljila na plači (za krajši delovni čas) in nadomestilih – to pomeni, da se je za del njihovega dohodka odmerni odstotek uporabil dvakrat. Z januarjem 2024 se jim bo pokojninska osnova izračunala na podlagi plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za polni delovni čas, kar pomeni višjo osnovo in posledično višjo pokojnino. Državni proračun bo zaradi navedenega ukrepa vsako leto dodatno zagotoviti za 4 milijone evrov več sredstev v pokojninsko blagajno.

Prva dva ukrepa sta določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, druga dva pa v noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), ki je bila potrjena na državnozborskem matičnem odboru, opravljeno je bilo tudi drugo branje novele na plenarnem zasedanju, predvidoma v decembru pa sledi tretja obravnava in sprejem na seji Državnega zbora.