Ostalo

Turnišče: JP Varaš: Podjetje se še vedno sooča s terjatvami do dobaviteljev, poslovanje podjetja je oteženo

Občina Turnišče je javno podjetje Varaš ustanovila z namenom zagotavljanja obveznih gospodarskih javnih služb. Podjetje se že nekaj časa sooča s terjatvami do dobaviteljev, poslovanje podjetja pa je tako oteženo. Na zadnji seji občinskega sveta Občine Turnišče, so občinski svetniki vnovič podprli dokapitalizacijo. Podjetje sicer največ dolguje lendavskemu Eko parku.
“Glede na trenutno situacijo, ki izhaja iz Poslovnega poročila za leto 2022 se družba še vedno sooča s terjatvami do dobaviteljev zaradi česar je poslovanje družbe oteženo in družba sama ne zmore te situacije sanirati. Družba je v letu 2022 poslovala pozitivno kar ji omogoča normalno poslovanje naprej. Javno podjetje je v letu 2022 izkazalo, da je mogoče poslovati z pozitivno ničlo oz. poslovanje ohranjati na pozitivnem bilančnem stanju. Namen javnega podjetja sicer ni ustvarjanje enormnega dobička ampak zagotavljanje obveznih javnih službe ter iskanje dodatnih virov na tržnem delu dejavnosti s katerim se potem znižujejo splošni stroški zagotavljanja javnega dela poslovanja družbe,” je zapisal župan Občine Turnišče, Borut Horvat.

100 tisočakov za dokapitalizacijo

Zaradi vsega navedenega je bilo potrebno za nadaljnje pozitivno poslovanje družbe javno podjetje dokapitalizirati. Poslovodni organ – direktor Javnega podjetja Varaš ocenjuje, da je pričakovati pozitivno poslovanje družbe tudi v bodoče, vendar pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v obliki dokapitalizacije družbe zaradi sanacije dolgov iz preteklosti in sicer z vpoklicem osnovnega kapitala družbe. Občinski svet Občine Turnišče je tako na zadnji seji izglasoval predlog, da se poveča osnovni kapital Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne storitve in druge storitve d.o.o. Turnišče, z vplačilom v denarju na račun podjetja v višini 100.000 evrov.

Občina Turnišče je ob ustanovitvi družbe leta 2011 vplačala osnovni kapital v višini 7.500 evrov, ki ga je s sklepom in odlokom Občinski svet Občine Turnišče povečal na 64.438 evrov. Javno podjetje je v preteklem obdobju (do 31.12.2021) ustvarilo bilančno izgubo, ki je na dan 31.12.2021 znašala 106.718, 33 evrov. Nadalje je Občina Turnišče kot lastnik javnega podjetja v letu 2022 povečala osnovni kapital z vplačilom dodatnega kapitala v denarju v višini 35.561 evrov zaradi pokrivanja izgube in posledično negativnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe je tako konec leta 2022 znašal 99.999 evrov. Dokapitalizacije podjetja je bila nujna zaradi vpoklicanega kapitala družbe, ki je posledično zaradi izgube pomenil negativno stanje kapitala, kar zakonsko ni dovoljeno, to pa bi lahko bil tudi razlog za prenehanje obstoja podjetja.

Javno podjetje Varaš d.o.o. je poslovno leto 2022 zaključilo s pozitivnim rezultatom in sicer je ustvarilo čisti dobiček v višini 6.527,27 eur. Dokapitalizacija je bila nujna zaradi pokrivanja bilančne izgube, ki jo ob vpoklicanem osnovnem kapitalu generirajo neplačani računi do upnika in upravljalca vodovodnega sistema podjetja Eko park in zaostala plačila do najemodajalca in istočasno tudi upnika Občine Turnišče. Skupni zapadli dolg do upnika Eko-park Lendava na dan 28.2.2023 znaša 101.251,37 evrov, s tem, da z dnem 31.3.2023 pokrivajo s kompenzacijo zaostale zapadle račune v višini 18.036,69 evrov, v plačilo pa zapadejo na dan 31.3.2023 dodatni računi za znesek 10.857, 95 evrov, kar pomeni, da bi skupni dolg JP Varaš do upnika Eko park Lendava na dan 31.3.2023 znašal 94.072,63 evrov.

Skupni zapadli dolg do upnika Občina Turnišče na dan 28.2.2022 znaša 20.251,56 evrov. Dokapitalizacija podjetja pomeni povečanje osnovnega kapitala (vložka) lastnika, ki bo v celoti uporabljen za poplačilo zapadlih terjatev upnikov Ekopark in Občina Turnišče. “JP Varaš na dan 28.2.2023 nima zapadlih dolgov do ostalih dobaviteljev, podjetje je solventno in posluje skladno z nameni, žal pa poravnavanje oz. sanacija celotnega dolga iz preteklosti v krajšem časovnem obdobju ni izvedljiva,” so zapisali.