Ostalo

Turistična zveza Lendava vabi pripravila tiskovno konferenco, na kateri so predstavili minule težave

V prostorih kavarne na razglednem stolpu Vinarium v Dolgovaških goricah se je včeraj odvila tiskovna konferenca, na kateri je Turistična zveza Lendava vabi predstavila minule težave, ki so dvignile precej prahu. Sporočilo za javnost objavljamo v celoti.
“25.7.2023 je po odstopu takratnega predsednika zveze Janeza Somija bila na izredni skupščini do poteka mandata imenovana za predsednico Marina Totić kot edina kandidatka.

Težave so se pričele že na prvi seji Izvršnega odbora, saj je Totićeva na sejo prišla z osnutkom aneksa k pogodbi o zaposlitvi, po katerem je želela trajno imenovanje za vodjo stolpa Vinarium. Izvršni odbor je odločno nasprotoval predlogu, je pa sprejel sklep, da glede na dejstvo, da Totićeva prejema plačo, se ji prizna nagrada za funkcijo predsednice 200,00 EUR, vendar je Totićeva zahtevala nagrado 1.200,00 EUR mesečno. Ker o nagradi v skladu s statutom odloča Izvršni odbor, je takšno njeno zahtevo zavrnil, Totićeva se je nato odpovedala nagradi.

Kljub nasprotovanju tako Izvršnega odbora kakor tudi Občine Lendava kot lastnice turistične destinacije stolpa Vinarium je Totićeva samovoljno organizirala obletnico lanskega 16. septembra. Obiskovalcev je bilo skoraj nič, stroški so pa bili nesorazmerno visoki in neupravičeni.

Težave so se stopnjevale. Na seji Izvršnega odbora je bil sprejet sklep, da se opravi revizija poslovanja Turistične zveze Lendava vabi za obdobje od 1.1.2023 do 30.9.2023 v primeru, da se odkrijejo nepravilnosti, pa se revizija naroči za preteklih 5 let poslovanja. Prvotno je takšen sklep Totićeva podprla, nato pa ostro nasprotovala, čeprav je namen revizije bil ta, da se ugotovijo morebitne nepravilnosti prejšnjega vodstva zveze.

Še pred prejemom izsledkov revizije so se težave stopnjevale do te mere, da je celotna situacija postala nevzdržna, in se je Izvršni odbor odločil, da zavaruje interese zveze na način, da Totićevi odvzame vsa pooblastila, ter nato sklical sejo skupščine za 28.12.2023, kjer je skupščina soglasno potrdila odvzem pooblastil Totićevi. Zoper odločbo upravne enote o vpisu Metke Sabo Gerenčer kot zakonite zastopnice zveze je Totićeva vložila pritožbo na Ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo je pritožbi ugodilo in zadevo o vpisu vrnilo v ponovno odločanje zgolj iz razloga, ker Upravna enota Lendava v postopku vpisa ni preverila vseh dejstev. Točneje, ali so vsi člani skupščine bili na sejo vabljeni, ali je vabilo bilo posredovano na običajen način in ali so vsi člani bili vabljeni najmanj 7 dni pred sejo. Torej Ministrstvo Totićevi ni vrnilo pooblastil, prav tako ni ugotovilo, da bi bilo karkoli s sejo skupščine narobe, ampak je naložilo UE Lendava, da določena dejstva preveri. Izvršni odbor je nato na pobudo večine članov Skupščine, kot najvišjega organa zveze sklical redno volilno skupščino za 20.3.2024. Na seji skupščine je od prisotnih 23 glasov za razrešitev Totićeve bilo 22 glasov, en glas se je vzdržal. Na seji je za novo predsednico bila potrjena Eva Marija Banutai kot edina kandidatka. V skladu s statutom zveze in Zakonom o društvih je tako 20.3.2024 nova predsednica Turistične zveze Lendava vabi postala Eva Marija Banutai. Zaradi preteklih dogodkov, ugotovljenih nepravilnosti, je javnost s seje bila izključena.

21.3.2024 smo na UE Lendava podali predlog za vpis nove zakonite zastopnice zveze. Upravno enoto Lendava smo večkrat prosili, da odločbo izda čim prej, da se tako preprečijo morebitne nadaljnje zlorabe s strani Totićeve. Upravna enota je odločbo nato izdala 8.4.2024.

9.4.2024 je bila sprememba vidna tudi v vseh evidencah. Novo vodstvo je pridobilo razpoložljive bančne podatke ter jih predalo računovodstvu.

Ugotovitve so bile zelo zaskrbljujoče.  Namreč iz izpiskov je računovodstvo ugotovilo, da je Totićeva v samo v slabem mesecu oškodovala Turistično zvezo Lendava vabi za nekaj več kot 24.000,00 EUR in sicer na način, da si je na svoj račun izplačala slabih  10.000,00 EUR, opravila neupravičene nakupe s službeno bančno kartico v znesku dobrih 700,00 EUR, ter poravnala svoj osebni dolg do Finančne uprave v znesku 4.800,00 EUR  iz računa Turistične zveze Lendava vabi. Za neznane odvetniške stroške je opravila izplačilo v znesku 8.800,00 EUR.

Turistično zvezo Lendava vabi, pa je Totićeva oškodovala tudi že v predhodnem obdobju, kar je ugotovila tudi revizija in sicer z neupravičeno porabo na račun reprezentance, v znesku nekaj čez 3.000,00 EUR, neupravičenimi izplačili potnih nalogov čez 2.500,00 EUR, neracionalno porabo sredstev zveze v znesku čez 5.000,00 EUR.

Totićeva je Turistično zvezo Lendava vabi, tako oškodovala za slabih 35.000,00 EUR in sicer v obdobju od sredine avgusta 2023 do 8. aprila 2024. Točen znesek bo znan šele po končani preiskavi, tako notranji kot tudi policijski.  Turistična zveza Lendava vabi je zoper Totićevo vložila več kazenskih ovadb, ki se nanašajo na sume storitve kaznivih dejanj poneverbe, tatvine, povzročitve splošne nevarnosti, kršitve temeljnih pravic delavcev in ostal kazniva dejanja.

Celoten čas predsedovanja je Totićeva ignorirala tako skupščino kot izvršni odbor zveze in nezakonito zaposlovala, dajala odpovedi, šikanirala zaposlene. Po statutu Turistične zveze Lendava vabi je namreč predsednik zveze odgovoren tako skupščini kot izvršnemu odboru.”