Ostalo

Tudi za območje Pomurja: Javna razgrnitev osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je obvestilo lastnike gozdov in drugo zainteresirano javnost, da je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) konec julija javno razgrnil osnutke gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za ureditveno obdobje 2021–2030.
Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) so v letu 2021 pripravili 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov (GGN GGO) in 15 območnih lovsko upravljavskih načrtov (LUN) za obdobje 2021-2030. Ob izdelavi območnih načrtov so na ZGS med 1.11.2020 in 31.12.2020 zbirali predloge in pobude, v letu 2021 pa izvedli dva sklopa participativnih delavnic, pri katerih so s strani zainteresirane javnosti zbrali številne pobude, ki so jih pri izdelavi območnih načrtov tudi upoštevali. Pripravljena je bila tudi anketa, s katero so v širšem krogu deležnikov ovrednotili pomembnost ciljev gospodarjenja z gozdovi po posameznih gozdnogospodarskih območjih.

“Območni načrti so letos prvič presojani v postopku celovite presoje vplivov na okolje, zato bo hkrati z javno razgrnitvijo potekala tudi javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 14 GGN GGO in javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 15 LUN. V postopku celovite presoje vplivov na okolje smo na podlag vsebinjenja, ki je bil izveden v juniju 2021 izdelali okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja, za katera je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo pristojne mnenjedajalce k podaji mnenj. Po dveh dopolnitvah je Ministrstvo za okolje v junjju 2022 izdalo tudi mnenje o ustreznosti okoljskih poročil z dodatkoma. V mnenju je tudi navedeno, da se okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja lahko javno razgrneta,” so sporočili iz ZGS OE Murska Sobota.

Glavni namen gozdnogospodarskega načrtovanja je zagotavljanje ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozdov. Z gozdovi gospodarimo na podlagi načrtov gozdnogospodarskih območij, načrtov gozdnogospodarskih enot in gozdno gojitvenih načrtov. Lastnik gozda mora s svojim gozdom gospodariti v skladu z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom. Pravico ima sodelovati v postopku priprave in sprejemanja načrta. Potrebe, predlogi in zahteve lastnikov se v največji možni meri upoštevajo skladno z ekosistemskimi in zakonskimi omejitvami.