Ostalo

Tudi pomurski prašičerejci bodo deležni državne pomoči

Epidemija koronavirusa in prašičereja ne gresta skupaj. To so na svoji koži občutili tudi Pomurski prašičerejci, ki so zaradi praktično ustavljenega turizma v težavah, saj mesa ne morejo prodati, mnoge pa že skrbi prihodnost te panoge. Država je z odlokom odločila, da bo panogi pomagala, saj so razmere skrajne.
Samooskrba s prašičjim mesom je pri nas zgolj tretjinska, a kljub temu veliko slovenskih prašičerejcev doma ne more prodati svojih pitancev. V času koronavirusa so se zadeve še poslabšale, saj so cene svinjine na evropskih trgih padle. Mnoge kmete zato skrbi prihodnost panoge. Težava je nastala predvsem tudi zaradi dejstva, da je v času pandemije turizem skorajda popolnoma ugasnil, kar je še dodatno zmanjšalo porabo mesa, še posebno prašičjega. Cena mesa je padla za več kot 20-odstotkov, mnogim pa je rešilna bilka bila prodaja prašičev v sosednjo Avstrijo.

Vlada je na četrtkovi redni seji izdala Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020 ter ga objavila v Uradnem listu. Odlok je podlaga za izplačilo finančne pomoči upravičencem v sektorju prašičjega mesa za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letošnjem letu, z namenom ohranitve ekonomske sposobnosti slovenskih rejcev prašiče. Finančno nadomestilo se dodeli po pravilih de minimis za primarne kmetijske proizvajalce.

Cene so zaradi epidemije covid-19 pričele padati že maja letos. V obdobju od junija 2019 do maja 2020 so se sicer gibale na izjemno visokem nivoju zaradi pojava afriške prašičje kuge v azijskih državah, kar je pomenilo zelo povečan izvoz prašičjega mesa iz EU v te države ter posledično izjemen porast odkupnih cen na evropskem trgu in tudi v Sloveniji. To obdobje ni zajeto v analizi upada dohodka v obliki neto dodane vrednosti (NDV), ker bi izkrivljalo običajne in realne cenovne ter dohodkovne razmere na trgu prašičjega mesa.

Za pridobitev finančne pomoči po tem Odloku mora upravičenec izpolnjevati pogoje, da je vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali v letošnjem letu, kjer so tudi njegovi podatki o staležu prašičev na dan 1. februar 2020 in kjer preračun števila živali na glave velike živine (GVŽ)  izkazuje na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev, oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev. Na dan oddaje zahtevka mora biti njegovo kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju ter ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti oziroma drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov. Tem pogojem po analizi ustreza 598 kmetijskih gospodarstev, ki imajo skupaj 22.798,34 upravičenih GVŽ prašičev pitancev in plemenskih prašičev.

Podpisane zahtevke morajo vlagatelji vložiti na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) najkasneje do 24. novembra letos.