Sveže

To so aktivnosti podjetja Eko-Park v zvezi z vodovodnim omrežjem za prihodnje leto. Težave s tlakom v Tomiščevi ulici se rešujejo

Vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj na javni infrastrukturi, s katero se zagotavlja izvajanje javne službe, je usklajena s predlaganimi proračunskimi sredstvi v letu 2021 za ta namen. Vir investicijskih vlaganj predstavlja zbrana najemnina za uporabo te infrastrukture, ki se namensko uporabi za reinvestiranje v javno vodovodno omrežje.
Izvajalec javne službe Eko-Park bo v letu 2021 nadaljeval z zamenjavo vodomerov pri uporabnikih, tako da načrtuje zamenjavo nekaj več kot 900 vodomerov pri uporabnikih iz posameznih naselij občine Lendava. Med drugim bo zaradi zagotavljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode izvajalec v letu 2021 skupaj opravil nekaj čez 3 raznih predpisanih analiz vode. Načrtovana skupna količina načrpane vode na vodnem viru Gaberje Gaberje znaša 1.250.000 kubičnih metrov, medtem ko načrtovana dobavljena/fakturirana količina vode znaša 670 tisoč kubičnih metrov za občino Lendava.

V letu 2021 izvajalec javne službe načrtuje pozitiven poslovni izid v višini nekaj več kot 25 tisoč evrov. Finančni rezultat temelji na trenutno veljavnih cenah javne službe. Finančni kazalniki bi lahko malenkostno odstopali, in sicer zaradi določitve nove predračunske cene javne službe za obdobje od 01.04.2021 do 31.03.2022, katero je izvajalec dolžan predložiti Občini Lendava v potrditev najkasneje do konca marca. V kolikor gre pri novi predračunski ceni storitve za 10 odstotno ali višje odstopanje, je potrjevanje cene v pristojnosti Občinskega sveta Občine Lendava, v nasprotnem primeru pa ne.

Občasno se pri vodooskrbi pojavljajo težave s tlakom v večstanovanjskih objektih. Težava se bo odpravila z izgradnjo prečrpališča za dvig tlaka- investicija je v teku, prečrpališče pa nastaja ob atletski stezi DOŠ I Lendava. “Na predmetnem zemljišču poteka izgradnja vodovodnega prečrpališča za dvig tlaka, s katerim bodo odpravljene težave s pritiskom vode v večstanovanjskih objektih v Tomšičevi in delno v gričevnatem delu. zvajalec del je Dengrad d.o.o., rok za zaključek del pa je 15.12.2020,” so sporočili iz Občine Lendava.

“Občasno na vodovodnem omrežju v Kapci in Hotizi pojavljajo usedline, zato v planu za leto 2021 predlagamo delno zamenjavo dotrajanega omrežja. Usedline so posledica slabe kvalitete vode iz vodnega zajetja na Kapci, v preteklosti. Zamenjava dotrajanih hidrantov zaradi zagotavljanja požarne varnosti bo stala 10.000 evrov, gre za sedem hidrantov. “V letu 2021 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanih hidrantov na vodovodnem omrežju Vsako leto izvajamo pregled hidrantov, na podlagi ugotovljenega stanja smo naredili plan zamenjave v letu 2021. Od 263 inštaliranih hidrantov v Občini Lendava je neustreznih še 18, na 35 hidrantih je bil izmerjen prenizki tlak, zaradi pretankega premera cevi na katero je inštaliran hidrant. V letu 2021 bo predvidoma zamenjanih 6 dotrajanih hidrantov ter vgrajen 1 novi,” so sporočili iz podjetja Eko-Park.

“Zaradi dotrajanosti nekaterih delov sistema in nekvalitetnih materialov, ki so se vgrajevali v preteklosti prihaja večkrat do okvar na primarnem kakor tudi na sekundarnem vodu. Težave odpravljamo sproti, vgrajujemo kvalitetnejše materiale, pozornost pa posvečamo tudi preventivnim pregledom sistema. Posebno težavo predstavlja pritisk vode v gričevnatem delu. Zaradi nekontroliranih priklopov, je prišlo do nesorazmerja med zmogljivostjo sistema in porabo v določenih časovnih intervalih, ko posamezni porabniki zaradi nezadostnega tlaka v sistemu nimajo predvidenega tlaka v hišni inštalaciji. Na prečrpališču Čentibi smo v letu 2013 vgradili frekvenčno regulacijo za dvig oziroma regulacijo tlaka v Čentibskih goricah. V letu 2015 je bila v projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A izvedena zamenjava črpalk in vgradnja frekvenčne regulacije tlaka na ostalih prečrpališčih – vse v gričevnatem delu omrežja,” so še sporočili.

V letu 2021 iz naslova omrežnine načrtujejo skupne prihodke v višini 568.500,00 EUR za celoten sistem A, od tega samo v občini Lendava 388.000,00 EUR. Le ti se bodo lahko razlikovali, odvisno od potrjenega Elaborata za leto 2021 ter števila novih priklopov oziroma odklopov z omrežja.