Ostalo

To je nov izračun minimalnih življenjskih stroškov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prejelo Končno poročilo o izvedeni raziskavi o minimalnih življenjskih stroških in njenih ugotovitvah. Pred določitvijo višine uskladitve minimalne plače in pripravo predloga za dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka se bomo pri omenjenem ministrstvu uskladili z Vlado RS in s socialnimi partnerji. Slednji so se včeraj s poročilom seznanili v okviru Ekonomsko socialnega sveta.
Po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih je treba višino minimalnih življenjskih stroškov ugotoviti najmanj vsakih šest let na podlagi primerljive metodologije. Minimalni življenjski stroški se ugotovijo kot zmnožek stroškov prehrane, za katero obstajajo splošno sprejeti standardi, in recipročne vrednosti deleža celotnih izdatkov, ki ga gospodinjstvo porabi za hrano.

Višina minimalnih življenjskih stroškov je bila nazadnje ocenjena leta 2017 (Stropnik in dr., 2017), in sicer na podlagi Raziskovanja o porabi v gospodinjstvih iz leta 2015 in povprečnih mesečnih cen v obdobju januar-oktober 2016. Tudi tokratno raziskavo je opravil Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Ključne ugotovitve novega izračuna so

  • nov znesek minimalnih življenjskih stroškov (MŽS) znaša 669,83 evra, kar je 9,2 % več od MŽS, izračunanih v letu 2017; 
  • nov znesek kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov (KMZŠ) znaša 488,58 evra, kar je 10,6 % več od KMŽS, izračunanih leta 2017. 

Nova zneska minimalnih življenjskih stroškov (MZŠ in KMZŠ) vplivata na višino minimalne plače.

Zakon o minimalni plači (ZminP) določa, da se minimalna plača z novim izračunom MŽS uskladi v roku treh mesecev, in sicer s sklepom ministra. Zakon o minimalni plači pri tem določa, da se višina minimalne plače določi v višini zneska minimalnih življenjskih stroškov, povečanim za 20 % do 40 %. Glede na novo višino minimalnih življenjskih stroškov mora tako minimalna plača znašati najmanj 803,80 in največ 937,76 evra.

Znesek kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov ima skladno z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSvarPre) vpliv na Osnovni znesek minimalnega dohodka (OZMD), ki določa višino socialnih transferjev.

Trenutno višina osnovnega zneska minimalnega dohodka (OZMD), ki je enak višini socialne pomoči za prvo samsko osebo (DSP), znaša 421,89 evra. Cenzus za varstveni dodatek (VD) pa znaša 620,18 evra. 

Če bi se OZMD uskladil z novim zneskom KMŽS, bi se: 

  • denarna socialna pomoč za prvo samsko osebo zvišala na 488,58 evra,
  • cenzus za VD bi se dvignil na 718,21 evra,
  • dodatek za delovno aktivnost (DDA) za samsko osebo, ki dela več kot 128 h/teden bi se dvignil iz 215,16 evra na 249,18 evra, tj. za 34,01 evra oziroma za 4,2%.

Proračunski odhodki bi se zvišali za 48,7 mio evra na letni ravni.

Pred določitvijo višine uskladitve minimalne plače in pripravo predloga za dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka se bodo pri resornem ministrstvu uskladili z vlado in s socialnimi partnerji na ESS.