Ostalo

Terme Lendava v letu 2021 poslovale z izgubo

Družba Terme Lendava d.o.o. je v letu 2021 delovala zgolj štiri mesece. Razlog za nedelovanje družbe je sprejet odlok vlade o zaprtju nastanitvenih kapacitet, gostinskih obratov in izvajanju ostalih storitev, ki jih družba ponuja ter adaptacije hotela. Hotel so tako v zmanjšanem obsegu odprli šele v mesecu juniju 2021 in sicer so takrat odprli le apartmaje in zunanje bazene, ostali del pa je bil v prenovi. V oktobru 2021 so zaradi prenove hotela vnovič zaprli celoten objekt za obiskovalce in ostali zaprti vse do konca leta.
Družba Terme Lendava d.o.o. je v letu 2021 ustvarila 759.574 evrov poslovnih prihodkov, kar je za 67% manj kot v predhodnem letu. Poslovni izid poslovanja je bil dosežen v višini -2.005.048 evrov. EBITDA (celotni poslovni izid, povečan za amortizacijo in odhodke za obresti) je bil v višini -2.378.977 evrov, čista izguba družbe pa tako znaša -1.637.435 EUR. Nastala izguba se bo pokrival z dobičkom naslednjih let. Družba je v času poslovanja ustvarila okrog 7.519 nočitev. Strukturo prenočitev so predstavljali v 99 odstotkih domači gosti. Zasedenost kapacitete bila 38,64 odstotna.

Vrednost sredstev družbe ej na dan 31.12.2021 znašala 13.158.742 evrov, od tega je 93,17 odstotkov dolgoročnih osnovnih sredstev, ostalo pa se nanaša na zaloge, denarna sredstva in terjatve. V strukturi virov sredstev znašajo dolgoročni viri 90,61 odstotkov. Večina teh virov predstavlja kapital. Ostala dolgoročna sredstva predstavljajo rezervacije iz naslova v preteklosti pridobljenih finančnih sredstev ter dolgoročni kredit najet pri družbi Comitatus Zrt. v vrednosti 2.200.000 evrov ter druge dolgoročne obveznosti.

V družbi je bilo ob koncu leta 2021 62 zaposlenih. “Turizem po COVIDu-19 ni enak, kot smo ga poznali pred krizo. Zato želimo izkoristiti dejstva, da se nahajamo na območju, ki je znano kot zelena, varna in trajnostna destinacija. Slovenska turistična organizacija opozarja, da se bodo nakupno vedenje turistov in njihove vrednote po epidemiji spremenili,” so zapisali.

Leto 2022

Podjetje prvih šest mesecev leta 2022 ni imelo prihodkov. Do odprtja hotela je prišlo 01.06.2022, odprtje kampa pa 01.08.2022. Na podlagi predvidenih podatkov o zasedenosti predvidevajo, da bo družba v letu 2022 ustvarila prihodke v vrednosti 2.318.676 evrov, predvidevajo pa še, da bo hotel v letu 2023 deloval s polno kapaciteto. Na podlagi predhodnih obdobij predvidevajo, da bo hotel deloval s povprečno zasedenostjo 64,71 odstotkov.