Ostalo

Tako so poslovale gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v Pomurski regiji v letu 2023

AJPES je na podlagi zbranih podatkov iz letnih poročil pripravil Informacijo o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Pomurski regiji v letu 2023. Ocena Pomurske gospodarske zbornice (PGZ) in AJPES je, da so doseženi in predstavljeni rezultati poslovanja za leto 2023 nadaljevanje pozitivnega trenda in pokazatelj dobrega dela ter stabilnega gospodarstva z razvojnim potencialom za naslednja leta. Imamo stabilne prihodke, ki so presegli 3,58 milijarde evrov, in rekorden razpoložljivi neto čisti dobiček v višini 133 mio evrov, ki se je povečal za dobrih 11 odstotkov.
V pomurski regiji je v letu 2023 poslovalo 1.890 gospodarskih družb, te so povečale obseg premoženja za 7 odstotkov in izkazale 133 mio evrov neto čistega dobička, kar je 11 odstotkov več kot leto prej. Ustvarile so za 3,9 odstotkov višji obseg skupnih prihodkov. Na povečanje prihodkov so v Pomurju najbolj vplivale družbe s področja predelovalnih dejavnosti. Tudi obseg prodaje na tujih trgih se je povečal za 4,1 odstotkov.

Na domačem trgu so podjetja ustvarila 61,7 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje, na trgu EU 33,5 odstotkov in na trgu izven EU 4,8 odstotka. V regiji so najbolje poslovale družbe, ki so izvozno najbolj dejavne, to so družbe s področja predelovalne dejavnosti in trgovine. Ustvarile so 66 odstotkov celotnega neto čistega dobička regije ter 89 odstotkov vseh prihodkov od prodaje na tujem trgu.

Ugoden trend deleža kapitala v sestavi obveznosti do virov sredstev se nadaljuje in je znašal 50,9 odstotka. Vrednost kapitala ostaja na ravni nad eno milijardo evrov, kar pomeni, da se podjetja zanašajo na lastna sredstva. Pomurska regija je tako med dvanajstimi statističnimi regijami s 203.709 evri prihodkov na zaposlenega na 8. mestu.

Po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega 48.294 evrov so kljub 9 odstotnem povišanju pomurske družbe med statističnimi regijami še vedno na zadnjem 12. mestu, po bruto izplačani plači na zaposlenega, ki je znašala 2.001 evrov in se je povečala za 10 odstotkov, pa na 11. mestu. Po indeksu rasti neto dodane vrednosti pa so pomurske družbe med 12 statističnimi regijami na 6. mestu in za republiškim povprečjem zaostajajo le 2 odstotni točki.

Neuspešno je poslovno leto 2023 zaključilo 482 družb, ki so izkazale čisto izgubo v višini 26.864 tisoč evrov, in ta se je v primerjavi z letom 2022 povečala. Družbe z izgubo so zaposlovale 2.845 delavcev, kar predstavlja 16,2 odstotkov vseh zaposlenih v pomurskih družbah. 513 gospodarskih družb v regiji iz ustvarjene dodane vrednosti ni bilo zmožno pokriti plač in stroškov amortizacije. V teh podjetjih je zaposlenih še 2.676 delavcev.

Podatki kažejo, da je končni poslovni rezultat še vedno zelo odvisen od velikih družb, ki so ustvarile 43,3 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje, zaposlovale so 25,7 odstotkov vseh zaposlenih v regiji ter ustvarile 57 odstotkov celotnega neto čistega dobička. Največji delež zaposlenih, 31,2 odstotka, pa so imele srednje velike družbe.

Po indeksu rasti neto čistega dobička so družbe iz Pomurske regije za eno odstotno točko presegle slovensko povprečje in so na 5. mestu v državi med vsemi dvanajstimi statističnimi regijami. Najvišji neto čisti dobiček je bil dosežen pri družbah v občini Murska Sobota v višini 58.958 mio evrov.

Pomurske družbe imajo že nekaj let zapovrstjo ugodnejše kazalnike donosnosti, kot so ti v republiki. Na 100 evrov kapitala se je ustvarilo 60 evrov neto dodane vrednosti (v republiki 49 evrov) in na 100 evrov sredstev 31 evrov neto dodane vrednosti (v republiki 25 evrov). Še vedno pa je kljub vidnemu zmanjševanju zaostanka zaznati trend zaostajanja pri temeljnih kazalnikih produktivnosti.

Tako so po kazalnikih produktivnosti družbe v Pomurju tudi v letu 2023 zaostajala za slovenskim povprečjem pri prihodkih na zaposlenega za 23,8 odstotka, pri neto dodani vrednosti na zaposlenega za 20,8 odstotka in pri bruto plači na zaposlenega za 9,8 odstotka. Povprečna neto dodana vrednost na zaposlenega v pomurskem gospodarstvu je v letu 2023 znašala 48.294 evrov (v republiki 61.003 evrov).

Delavcem v gospodarskih družbah so bile izplačane povprečne bruto plače v višini 2.001 evrov (v republiki 2.218 evrov). Družbe so povečale tudi obseg kapitala za 9 odstotkov. Ob koncu leta so imele na vsakih 100 evrov kapitala 85,2 evrov dolga. Gledano v republiškem merilu so pomurske družbe, ki predstavljajo 2,6 odstotka vseh družb v Sloveniji, v letu 2023 zaposlovale 3,2 odstotka vseh zaposlenih ter ustvarile za 2,4 odstotkov vseh prihodkov v Sloveniji.

V Pomurju je v letu 2023 poleg gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov poslovalo še 29 zadrug s 108 zaposlenimi, ki so poslovno leto zaključile z neto čisto izgubo v višini 239 tisoč evrov. V Pomurju so v letu 2023 pozitivno poslovali tudi samostojni podjetniki. Ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 22 mio evrov. Največ neto podjetnikovega dohodka in skupnih prihodkov so ustvarili podjetniki s področja gradbeništva.

Najvišji neto podjetnikov dohodek je bil dosežen pri podjetnikih v občini Murska Sobota. Število zaposlenih pri podjetnikih se je v letu 2023 spet povečalo. V povprečju je delavec, zaposlen pri podjetnikih v Pomurju, mesečno prejel 1.461 evrov bruto plače, kar je za 540 evrov manj od zaposlenega v pomurskih gospodarskih družbah.