Ostalo

Svetniki občine Križevci potrdili investicijsko naravnani proračun

Proračun Občine Križevci za leto 2017 je s 3,1 milijonov EUR skrbno in v največji možni meri, investicijsko naravnan. Dobršen del proračunskih sredstev v višini 1,7 milijonov EUR je namreč namenjenih za investicije, ki se bodo izvajale razpršeno po celotnem teritoriju občine. Občina se za izvedbo novih naložb nadeja tudi sredstev iz državnega in evropskega proračuna.

Svetniki občinskega sveta Občine Križevci so na 17. redni seji, soglasno sprejeli proračun. Poleg nalog, ki jih občina mora zagotavljati in financirati, so predvidene številne nove naložbe. Med najpomembnejšimi projekti za tekoče leto,  je vsekakor izgradnja parka doživetij v Križevcih. V gozdu ob športnih igriščih in Matičnjaku (zraven hipodrom), se bo uredil rekreacijski park s športnimi, sprehajalnimi in zelenimi površinami. V parku bodo nameščene različne naprave za raztezanje in razgibavanje telesa. Za predmetno investicijo je občina že prejela sklep o sofinanciranju, saj je bil projekt ocenjen z visokim številom točk. V letu 2017 je predvideno tudi dokončanje drugega dela poti okrog Gajševskega jezera, občina z investicijo kandidira za evropska sredstva. Prav tako je predvideno, da se v letu 2017 obnovi pot Stopinje, za kar ima občina že izdelano projektno dokumentacijo.

V Bučečovcih se bo rekonstruirala cesta s hodnikom za pešce, asfaltirali se bodo odseki  javnih poti v Borecih, Berkovskih Prelogih, Kokoričih, Iljaševcih in Stari Novi vasi, s sofinancerskimi sredstvi državnega proračuna se bo rekonstruirala cesta v Kokoričih.

Občina nadaljuje tudi z energetsko sanacijo večstanovanjske stavbe v Logarovcih, kjer se bo po menjavi stavbnega pohištva v lanskem letu, nadaljevalo z izolacijo fasade in podstrešja.

Občina pričakuje sofinancerska sredstva za obnovo kulturnih spomenikom lokalnega pomena, predvidena je obnova spomenikov v Vučji vasi in Iljaševcih. Proračunska sredstva so rezervirana tudi za investicijsko vlaganje v prostor kulturne dvorane.

Po lansko leto uspešno izvedeni prijavi na razpis Fundacije za šport, s katero je bilo izgrajeno košarkarsko igrišče pri osnovni šoli, občina tudi  letos kandidira na razpisu za izgradnjo rokometnega in odbojkarskega igrišča.

Občina pa ne pozablja niti na področje kulture, športa in kmetijstva, saj so proračunska sredstva namenjena tudi društvom, ki so v občini zelo aktivna, in posredno skrbijo tudi za promocijo.

Še naprej so nagrajeni starši novorojenčkov, študenti, ki napredujejo v višji letnik ali uspešno zaključijo študij.

V Načrt razvojnih programov za prihodnja leta je uvrščenih še veliko investicij, ki se bodo ob zagotovitvi sredstev in podpori svetnikov, izvajale v prihodnjih letih. “Zavedamo se, da je potreb občanov precej, vendar so proračunska sredstva omejena, in jih je zmeraj premalo.”

Že osnutek proračuna občine Križevci,ki ga je pripravil župan mag. Branko Belec, so svetniki pozitivno sprejeli. V času javne razprave, je bilo na sejah delovnih teles podanih še nekaj predlogov, ki so bili v večji meri uvrščeni v proračun za leto 2017 ali pa v Načrt razvojnih programov za prihodnja leta.