Iz občinskega sveta Občine LendavaSveže

Spremenjene sestave svetov Knjižnice-kulturnega centra, Zavoda za turizem in razvoj ter Ljudske univerze Lendava

Trije javni zavodi v Lendavi bodo po potrditvah na prihodnjih sejah teh zavodov tudi uradno pričeli delovati v novih sestavah. Na minulem 9. rednem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava so bili tako potrjeni predlogi za nove člane svetov Knjižnice-kulturnega centra Lendava (KKC), Zavoda za turizem in razvoj Lendava (ZTR) ter Ljudske univerze Lendava (LU Lendava).
Iz sveta javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava se je predčasno, zaradi nezdružljivosti funkcije podžupana, razrešil dosedanji član Ivan Koncut. Namesto njega se, za preostanek mandatne dobe, imenuje nadomestna članica sveta, Timea Gönc. Prav tako je bil na isti seji podžupan Igor Kulčar predčasno razrešen funkcije v svetu javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava. Za preostanek mandatne dobe je bila imenovana nadomestna članica sveta, Helena Antolin Tibaut.

Po določilih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije podžupan namreč ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v javnih zavodih, skladih, agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, če je oseba zasebnega prava nosilec javnega pooblastila ali izvajalec javne službe.  Ta omejitev oziroma prepoved velja v primerih, ko podžupan opravlja funkcijo v občini, ki je s katerim od navedenih subjektov ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana.

Dne 14.10.2019 je mag. Anton Balažek, član občinskega sveta, ki je na zadnjih lokalnih volitvah kandidiral na listi DeSus, podal odstopno izjavo. Z istim dnem mu je na podlagi zakona prenehal mandat občinskega svetnika, s čimer mu je prenehal mandat tudi v svetu javnega zavoda Ljudska univerza Lendava. S prenehanjem mandata članom občinskega sveta posamezniku namreč preneha mandat v vseh občinskih organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta. Članstvo v teh organih preneha s časovnim zamikom imenovanja novih članov. Na njegovo mesto bo tako za preostanek mandatne dobe sedel Drago Nađ, kot nadomestni člana sveta.

“Pravilo, ki mu v občini sledimo je, da se v primeru nadomestnega imenovanja novi kandidat imenuje z iste liste kot je bil predhodni kandidat. Zato so bili predstavniki list SD, Lista – Lendava tudi moja občina in DeSUS pozvani k podaji predlogov za nadomestne člane svetov javnih zavodov,” so omenili na zasedanju občinskega sveta Občine Lendava.

Sveti omenjenih javnih zavodov bodo po potrditvah torej sestavljeni tako:

KKC: Rahela Hojnik Kelenc, Helena Antolin Tibaut, Andrej Matjašec, Silvija Hajdinjak Prendl – predsednica, Pisnjak Atilla, Vanda Kovač
ZTR: Igor Kolenko, Timea Gönc, Sven Sarjaš, Dušan Zver, Vsena Marton, Helena Antolin Tibaut, Robert Berki
LU Lendava: Drago Nađ, Tadej Žalik, Marija Unger, Dragica Smej, Judita Horvat.