Ostalo

Spremenjen bo Odlok o priznanjih Občine Lendava

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 26. seji dne 3.6.2009 sprejel Odlok o priznanjih občine Lendava. Ker je Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja pri izvajanju odloka, predvsem v delu priprave predloga za podelitev priznanj že v prejšnjem mandatu ugotavljala, da je odlok v nekaterih določilih pomanjkljiv oziroma nedorečen, bo slednji spremenjen. V prvi obravnavi so bile spremembe soglasno potrjene.
Občinski svet Občine Lendava je v prvi obravnavi sprejel predlog Odloka o priznanjih Občine Lendava. Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja pri izvajanju odloka, predvsem v delu priprave predloga za podelitev priznanj, je že v prejšnjem mandatu ugotavljala, da je odlok v nekaterih določilih pomanjkljiv oziroma nedorečen, da pri kriterijih za posamezna priznanja ni jasne razmejitve in da so nekatera določila odloka nerazumljiva oziroma dvomljiva, si je že takrat zadala, da bo pristopila k predlogu dopolnitev odloka oziroma k njegovim spremembam, vendar kljub začetnim aktivnostim do predloga sprememb tega odloka takrat ni prišlo. Zato si je komisija v tem mandatu že na 1. konstitutivni seji zadala nalogo, da bo natančno pregledala določila odloka in podala predlog njegovih sprememb in dopolnitev. 

Določila sedaj veljavnega odloka o priznanjih Občine Lendava je pregleda tudi občinska uprava ter na podlagi potreb po spremembi oziroma dopolnitvi odloka, zaznanih v prejšnjih letih pripravila predlog sprememb in dopolnitev odloka, ki ga je predložila Komisiji na njeni 2. seji dne 31. 5. 2023. Ob obravnavi sprememb in dopolnitev odloka, se je Komisija opredelila do navedenih sprememb in dopolnitev, ter po svoji oceni podala še predlog drugih sprememb besedila odloka.

Komisija je s svojimi predlogi sledila cilju, da se pomanjkljivosti odloka odpravijo in v določenih členih, kjer je bila zaznana pomanjkljivost, določila odloka dopolnijo, npr:

 • kaj mora vsebovati javni razpis za podelitev priznanj,
 • kaj mora vsebovati pobuda,
 • kdo so lahko dobitniki posameznih priznanj in za katere namenese lahko posamezno priznanje podeli,
 • pravice in obveznosti Komisije v postopku priprave predloga podelitve občinskih priznanj,
 • način vodenja evidenc podeljenih priznanj
 • kdaj se lahko prejeto priznanje odvzame in
 • drugo.

Namen odloka je namreč, da so kriteriji in merila za podelitev posameznega priznanja jasna, da se sledi hierarhiji priznaj in da je izkazana sledljivost med namenom posameznega priznanja in dobitnikom tega priznanja. Vrsta priznanj Občine Lendava ostaja tudi v predlogu odloka ista kot je določena z veljavnim odlokom, prav tako ni nobenih sprememb glede na odločitev podelitve priznanja, torej ali o določenem priznanju odloča občinski svet ali župan. Tako so priznanja Občine Lendava, o katerih odloča občinski svet na predlog Komisije za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja:

 • naziv Častni občan občine Lendava,
 • Plaketa občine Lendava,
 • Priznanje občine Lendava,
 • Priznanje za najlepše urejeno naselje v občini Lendava.

Priznanja Občine Lendava, o katerih odloča župan na podlagi lastne odločitve so:

 • Priznanje župana Občine Lendava in
 • Spominska listina Občine Lendava.

Na podlagi predlaganih sprememb besedila veljavnega odloka, sta občinska uprava in komisija enotni v predlogu, da se zaradi jasnejše preglednosti samega odloka predlaga sprejem novega odloka. Vsled navedenega je Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja podala županu predlog, da predlog odloka o priznanjih občine Lendava posreduje občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem. Občinski svet je v prvi obravnavi odlok sprejel.

“Sprejeti odlok bo imel pozitivne posledice na postopek podelitve občinskih priznanj tako v fazi predloga, izbire in odločanja o dobitnikih posameznih priznanj. Določila posameznih členov predloga odloka so jasna in konkretna, ne puščajo odprtih vprašanj in različnih razumevanj. Tudi postopek je jasno določen in transparenten, zato se lahko z gotovostjo trdi, da se s predlaganim odlokom postavlja višji nivo podeljevanja občinskih priznanj,” so sporočili iz Občine Lendava.