Ostalo

Sprejeli proračun občine Dobrovnik

Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 19. redni seji, sprejel proračun Občine Dobrovnik za leto 2017.

Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 19. redni seji, sprejel proračun Občine Dobrovnik za leto 2017, v vrednosti  1.842.035 EUR. Sprejeti proračun bo omogočal nadaljevanje urejanja občinskih cest, začetek gradnje Medgeneracijskega centra zaščite in reševanja, urejanje športno rekreacijskih in turističnih površin ter objektov in začetek komasacije v primeru pozitivne odločbe.

Drugi sprejeti sklepi so bili: sklep o začetku priprave srednjeročnega razvojnega programa Občine Dobrovnik, sklep o pooblastilu župana za sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem do določene vrednosti, sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2017, Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2017, sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2017.

Župan se je na koncu seje zahvalil vsem za dobro in korektno sodelovanje in vsem prisotnim zaželel lepe in mirne praznike.