Ostalo

Sodelujte v anketi in lahko ste nagrajeni!

Občina Lendava bo ena izmed prvih občin v naši državi, ki ki so s sofinanciranjem pristopile k izdelavi Celostne prometne strategije, katere namen je spodbujanje trajnostne mobilnosti (pešačenje, kolesarjenje, uporaba javnega potniškega prometa).

Da pa bi prometni razvoj občine lahko bil čim bližje občanom, torej uporabnikom, vas izvajalec projekta vabi k izpolnitvi ankete, z malo sreče pa ste lahko tudi nagrajeni. V anketi lahko sodelujejo vsi občani in občanke, starejši od 12 let. K anketi boste seveda primorani pripisati še svoje kontaktne podatke, da vas ob morebitni nagradi lahko obvestijo. Za nagrade se boste lahko potegovali preko žrebanja, ki so v skupni vrednosti 600 evrov, pri čemer bo podeljena prva nagrada v vrednosti 300 evrov. Nagrade bodo podeljene na prireditvi v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka med 16. in 22. septembrom 2016.

Celostna prometna strategija Občine Lendava

Občina Lendava je uspešno pridobila sofinanciranje operacije “Celostna prometna strategija”, s strani RS, Ministrstva za infrastrukturo, v okvirju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; os št. 4: Trajnostna raba, s specifičnim ciljem; Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

“S sprejetjem Celostne prometne strategije naj bi se začel dolgoročni proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občine, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih zmogljivosti, izboljšala se bo mobilnost in dostopnost ter kakovost bivanja, kot tudi prometna varnost. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije.”

Splošni cilji projekta so:
– boljša povezanost občinskega središča z ostalimi naselji v občini ter povezanost občine z regijskih središčem in ostalimi regijami in sosednjimi državami,
– zmanjševanje prometa v starem mestnem jedru,
– ureditev območja za pešce oz. območja enakovrednosti peš in motornega prometa, z vzpostavitvijo alternativnih prometnih povezav v starem mestnem jedru
– povečanje prometne varnosti posebej za šolske otroke in s tem povezane varne poti v šolo,
– boljši in učinkovitejši potniški in tovorni promet,
– vzpostavitev medkrajevnega javnega potniškega prometa, na območjih, kjer je le ta pomanjkljiv,
– boljša izkoriščenost prometne infrastrukture,
– boljša mobilnost vseh prebivalcev in lažja dostopnost do delovnih mest in storitev za vse,
– doseganje pozitivnih učinkov na okolje,
– doseganje pozitivnih učinkov na zdravje prebivalcev,
– boljša kakovost bivanja,
– vključevanje javnosti v proces načrtovanja prometnega sistema v občini,
– izboljšanju dostopa do sredstev EU,
– zmanjšanje zasebnih izdatkov za prevoz,
– sprememba potovalnih navad občanov,
– smotrnejša poraba občinskega proračuna – boljše upravljanje prometnega sistema pomeni znižanje stroškov vzdrževanja in razvoja infrastrukture…

Specifični cilji projekta so:
– ureditev avtobusnih postajališč,
– ureditev avtobusne postaje Lendava,
– postavitev polnilnice za alternativna pogonska goriva,
– možnost ureditve železniške povezave z omrežjem v Sloveniji in na Madžarskemm
– vzpostavitev manjkajočih kolesarskih in peš povezav.

Operacijo po sklepu Ministrstva za infrastrukturo do največ 85 % upravičenih stroškov financira Evropska unija iz kohezijskega sklada. Preostala sredstva zagotavlja Občina Lendava v proračunu občine za leti 2016 in 2017.

Anketa >>